Gravskötselpriser

2023

Alternativ 1: Basskötsel - gräsputs runt gravsten/gravanordning

Pastoratet kan välja annan typ av skötsel om det inte är lämpligt att så igen med gräs. Ingen plantering får ske. Eventuell befintlig plantering tas bort.

290 kr per gravplats och år

Alternativ 2: Grundskötsel - inklusive lökväxter och sommarblommor

Grundskötsel avser att hålla gravplatsen i ordnat och värdigt skick. Det ingår vårstädning, skötsel av rabatt inkl. kantskärning, skötsel av befintliga växter samt borttagning av vissna blommor ur vasar.

Skötselyta upp till 0,3 m2 : 840 kr/år             Skötselsyta 0,5-1 m2: 1360 kr/år
Skötselsyta 0,3-0,5 m2: 960 kr/år                 Skötselsyta 1–1,5 m2: 1630 kr/år

Vid större gravplatser än ovan angivet görs separata kostnadsberäkningar.

Tilläggstjänster

Penséplantering: 290 kr/år
Vinterkrans: 200 kr/st. Tillverkad helt i komposterbart material
Ljungplanta: 90 kr/st.
Gravljus inkl. tändning: 80 kr/st. Vid Alla Helgon och Jul (endast bestämda datum)
Tvättning av gravsten/gravvård: 520 kr/tim. Minst 0,5 tim. Vi utför ej tvätt av kalk-/sandsten
Enklare riktning av gravsten/gravvård: 520 kr/tim. Minst 0,5 tim.

Vi utför inte säkring av gravsten/gravvård.

Ettårsavtal

Avtal tecknas med gravrättsinnehavare. En ny faktura sänds ut varje år. Avtalet förlängs vid betalning med ett år i taget under gravrättstiden. Meddela pastoratet om förlängning av avtalet ej önskas.

Avräkningsavtal

Avtal tecknas med gravrättsinnehavare. Fakturamottagare faktureras överenskommet belopp, högst 25 000 kr. Varje år avräknas innevarande års skötselavgift (avgiften för ettårsavtal) från de inbetalda medlen.
Avtalet gäller så länge medel för skötseln finns kvar. Avtalet gäller längst till och med gravrättstidens utgång. Någon garanterad minimitid anges inte. Gravrättsinnehavaren kontaktas innan kapitalet är förbrukat eller för att erbjudas förnyelse av gravrätt.

GRAVSKICK

Förnyelse av gravrätt
520 kr för 15 år

Askgravplats Ljungby kyrkogård
Namnplatta, gravsten och skötsel i 25 år till självkostnadspris, totalt 15 500 kr.

Askgravlund Halltorp kyrkogård
Namnplatta till självkostnadspris, 1450 kr.

Minneslund
Ingen extra kostnad. Gravsättning ingår i begravningsavgiften.

ÖVRIGT

Gravsten för återanvändning
570 kr i hanteringskostnad

UPPRÄKNING AV PRIS

Samtliga priser uppräknas med 3 % årligen. Beloppet avrundas till närmaste 10-tal.

Beslutat av Kyrkofullmäktige i Södermöre pastorat 2021-11-09