Dina rättigheter

Som registrerad innehar du flera rättigheter som du kan ta i anspråk gentemot pastoratet. Nedan hittar du information om vilka rättigheter du har och exempel på sådana rättigheter.

Rätt till tillgång

Du har alltid rätt att få veta vilka av dina personuppgifter som organisationen behandlar. Detta besked kallas för registerutdrag. Om behandling pågår ska du få tillgång till personuppgifterna, tillsammans med information om bland annat ändamål med behandlingen, vilka kategorier av personuppgifter som behandlas, om personuppgifterna överförs till en extern mottagare samt hur länge organisationen planerar att behandla dina personuppgifter. 

Rätten att ta del av de personuppgifter som … församling/pastorat behandlar om dig är dock inte ovillkorlig. Dels kan vi inte lämna ut handlingar där dina personuppgifter finns om det är ett förbud att röja dessa enligt kyrkoordningen, dels om detta kommer i konflikt med krav på tystnadsplikt i lag och kollektivavtal.

Exempel: Du har konfirmerat dig i församlingen och är sedan några år tillbaka delaktig i körverksamheten. Nu undrar du vilka personuppgifter som församlingen behandlar om dig.

Rätt till rättelse av personuppgifter

Du har rätt att få felaktiga personuppgifter, som rör dig, rättade utan onödigt dröjsmål. I vissa fall kan du även ha rätt att komplettera personuppgifter som du anser vara ofullständiga.

Exempel: Du får hem ett brev från din lokala församling där det framkommer fel kontaktuppgifter till dig. För att hindra att uppgifter hamnar fel, kontaktar du församlingen för att få detta rättat.

Rätt till radering

Du har rätt att få dina personuppgifter raderade. Vanligtvis används anspråket när dina personuppgifter inte längre än nödvändiga för de ändamål som uppgifterna behandlats för, när du återkallat ditt samtycke till behandlingen eller när du invänder mot behandlingen och det inte finns något berättigat skäl för behandlingen som väger tyngre. Med andra ord kommer vi att radera personuppgifterna om det är möjligt i förhållande till ändamålet och de lagkrav som vi är skyldiga att följa. 

Observera dock att vi är i flera fall skyldiga att självmant radera personuppgifterna om dig när vi inte längre har ett ändamål att behandla dessa. Information om detta hittar du i respektive process, där vi beskriver våra kriterier för bevaring och gallring/radering.

Exempel: Du har deltagit på en gudstjänst där du lämnat ditt samtycke att bli fotograferad. Efter ett tag ångrar du dig och vill ta tillbaka ditt samtycke. Församlingen ska då radera bilderna på dig.

Rätt till begränsning av behandlingen

Du kan i vissa fall begära att pastoratet begränsar behandlingen av dina personuppgifter för avgränsande syften. Vanligtvis innebär begränsningen att organisationen inte får radera registrerade uppgifter under en viss tid. Du har också rätt att begära begränsning när du ber oss rätta/radera uppgifter, vilket innebär att vi inte får använda uppgifterna under den tid vi undersöker om vi kan rätta/radera dem.

Exempel:  

  • Om du är i en rättslig tvist och behöver dina personuppgifter som bevis. 
  • Om behandlingen är olaglig men du önskar att behandlingen begränsas istället för att uppgifterna raderas.
  • Om vi inte längre behöver uppgifterna, men du behöver uppgifterna för att kunna fastställa, göra eller försvara rättsliga anspråk.

Rätt att flytta personuppgifter

Du har rätt att få ut de personuppgifter som vi har om dig, för att använda dessa på annat håll. Vi kommer att lämna ut personuppgifterna i ett strukturerat format och du kan sedan överföra uppgifterna till en annan organisation om du så önskar. Denna rätt har du bara om du samtyckt till behandlingen av dina personuppgifter eller om behandlingen baserar sig på ett avtal med Svenska kyrkan.

Om behandlingen uppfyller kraven på så kallad dataportabilitet kan vi även överföra personuppgifterna direkt till den mottagare som du vill överlämna uppgifterna till.

Exempel: Församlingen behandlar kontaktpersoner om dig eftersom du har arbetat ideellt i församlingen. Nu vill du få dina kontaktuppgifter överförda till en annan organisation. Vi kommer då att föra över relevanta kontaktuppgifter till ett excelark som du får ta del av.

Rätt att göra invändningar

Vi behandlar ibland personuppgifter på den lagliga grunden berättigat intresse. Du har rätt att när som helst göra invändningar mot behandlingar av dina personuppgifter som grundar sig på berättigat intresse. Vi kommer då pröva om att upphöra med att behandla dina personuppgifter för det syftet.

Exempel: Församlingen behandlar dina personuppgifter för direktmarknadsföring. Du vill att de ska upphöra med detta och invänder mot behandlingen. Församlingen måste då sluta behandla uppgifterna för det ändamålet.

Ändring av policyn

Vi förbehåller oss rätten att ändra och uppdatera denna policy. Vid materiella ändringar, exempelvis som följd av ny eller förändrad behandling av dina personuppgifter, kommer vi informera om detta på lämpligt sätt. Denna policy ska tas upp för genomgång av kyrkorådet en gång per år. 

Kontakta oss

Vi är måna om din personliga integritet och att skydda dina personuppgifter. Inom församlingen har vi en funktion som arbetar med dataskyddsfrågor och ett dataskyddsombud. Hur du skall komma i kontakt med oss beskrivs här.

Telefonnummer: 0480-77 04 00
E-post: sodermore.pastorat@svenskakyrkan.se 

Kontakta vårt dataskyddsombud 

Du kan kontakta vårt dataskyddsombud Tom Angeling, telefonnummer 0470-77 38 18, epost: tom.angeling@svenskakyrkan.se. Dataskyddsombudet har tystnadsplikt och kan självständigt vidta åtgärder i syfte att verka för ett gott inbyggt dataskydd i församlingen et. Om du lämnar uppgifter till vårt dataskyddsombud kommer de att användas i det syfte du har med din kontakt. De kommer också ibland att lagras för att dataskyddsombudet ska kunna visa vilken grund det finns för rekommendationer och åtgärder, en viktig del i det inbyggda dataskyddet. Uppgifter som inte behövs för detta ändamål kommer att gallras. 

Kontakta Integritetsskyddsmyndigheten (IMY)

Du har alltid rätt att kontakta Integritetsskyddsmyndigheten om du har synpunkter på vår behandling. Detta får du givetvis göra utan att kontakta oss först, men vi värdesätter förstås om du också berättar för oss vad du tycker så vi kan rätta till felaktigheter och ta med synpunkterna i vårt kontinuerliga förbättringsarbete.