Storjungfruns kapell

Ett fiskarkapell på ön Storjungfrun, som är församlingens äldsta kyrkobyggnad, troligen från början av 1600-talet.

Storjungfruns kapell, beläget utanför Vallvik, ligger inte inom Söderhamns församlings gränser, men har ändå kommit att tillhöra densamma.


När Gustaf II Adolf 1620 utfärdade stadsprivilegier för Söderhamn, nämns bland de till staden förlänade ”byar och holmar” också ”Store Jungfrun”. På äldre kartor kallas ön ”Helgoön”.

Kapellet har ansetts vara uppfört under tidigt 1600-tal men det kan ha funnits ett äldre kapell på platsen. En nyligen genomförd dendrokronologisk undersökning visade att timret är från 1617-1618.

Kapellet har troligen uppförts av gävlefiskare.

Kapellet liknar i mycket övriga fiskarkapell längs hälsingekusten, men är ändå intressant därför att det bevarar inventarier från Söderhamns första kyrka, bl.a predikstolen och diverse andra snickerier.

En kollekthåv med årtalet 1693, samma år som Ulrika Eleonora kyrka invigdes, finns också bevarad och har troligen tillförts kapellet när den tjänat ut i Söderhamns kyrka.

Kapellets klocka är från 1855 och skänktes av Hamnlaget. Den väger 43 kg och är gjord av gelbgjutaren C E Frunk i Söderhamn.