IC Sverige i Söderhamn

Söderhamn-Sandarne församling ingår i en pilotstudie för en ny interaktiv intervention riktad till unga. Syftet är att hjälpa unga att träna upp sin "IC*-flexibilitet" som kan möjliggöra ett bättre självledarskap, kritiskt tänkande, kreativ problemlösning och konstruktiv konflikthantering. Projektet är ett samarbete med bl.a. Fryshuset och University of Cambridge, finansierat av Allmänna arvsfonden.

* IC står för Integrative Complexity, ett psykologiskt mått som mäter komplexiteten av den tankestruktur som ligger till grund för våra informations- och beslutsprocesser och för hur vi uppfattar oss själva, andra och omvärlden. Utifrån omfattande forskning som pågått i mer än 40 år vet vi att IC kan mätas på ett spektrum från lågt till högt IC, från ett snävt till ett mer nyanserat och komplext tänkande.
Lågt IC motsvarar ett svartvitt kategoriskt tänkande där absoluta regler gäller. Vi ser inga andra perspektiv som gångbara och får ett tunnelseende där vi tappar helhetsbilden.
IC-flexibilitet är vår förmåga att hantera hur vi tänker för att inte fastna i lågt IC. Vi kan träna upp vår förmåga att studsa upp ur lågt IC, vilket hjälper oss att hantera skillnader i mötet med andra som inte delar vår åsikt. Med ett flexibelt IC kan vi börja höja vårt IC.
Högt IC motsvarar ett nyanserat och mer flexibelt tänkande. Vi har möjlighet att se flera sidor av en fråga och får fler valmöjligheter än att fortsätta in i en konflikt. Istället kan vi börja h
itta gemensamma vägar framåt, även när vi inte delar samma åsikt.

Sedan 2016 har Fryshuset tillsammans med akademinska partners arbetat med att översätta interventionen till svensk kontext och just nu pågår en vetenskaplig verifiering av den anpassade interventionen. De som deltagar i pilotstudien tillhör någon av kontexterna ”skolungdom 16-19 år”, ”ungdom/ung vuxen i ungdomsverksamhet 18-25 år” eller ”vuxna som arbetar med unga”. När interventionen testades i Söderhamn var det i kontexten ”vuxna som arbetar med unga”, just för att anställda i olika organisationer i kommunen skulle få testa på den och samtidigt bidra till forskningsstudien. Pilotstudien omfattar i sin helhet samtliga tre kontexter på en mängd platser i Sverige, främst i kommuner kring Stockholm.

De som ingår i den del av pilotstudien som hålls i Söderhamn kommer från olika organisationer, bl.a. från flera av Svenska kyrkans församlingar i Hälsingland, personer från både Söderhamns kommun och Hudiksvalls kommun och personer inom skolverksamhet kring Stockholm. Olika professioner finns representerade: exempelvis pedagoger, lärare och psykologer.

Vissa har fått testa en intensivversion av interventionen i Söderhamn i början av juni, andra har varit med i forskningsstudiens kontrollgrupp och kommer att erbjudas att få testa interventionen vid ett senare tillfälle. Söderhamn-Sandarne församlings medverkan sträcker sig till slutet av 2023 och forskningsrapporten planeras att släppas i slutet av 2024.

Några snabba om IC-bility:

  • Forskningen visar att lågt IC kan leda till destruktiv konflikt och att högt IC rör sig bort från konflikt, mot fredliga lösningar. Interventionen är upplevelsebaserad och framtagen så att deltagarna kan öva upp sin IC-flexibilitet för att kunna röra sig från lågt IC till högt IC.
  • Att bli varse om tankekonstruktioner kan hjälpa en person att bli medveten om enligt vilken struktur de egna tankarna är uppbyggda. IC-bility handlar alltså inte om VAD vi tänker, utan om HUR vi tänker om våra egna sammanhang, omvärlden och oss själva. Detta övar vi på under interventionen.
  • Alla har sammanhang de känner tillhörighet med och andra sammanhang de inte vill förknippas med. IC-bility handlar alltså om hur vi tänker om andra som inte är som ”oss” och relationen mellan de som tillhör in-gruppen och ut-gruppen, vilka grupper det än må vara. Målet är inte att alla ska dela samma värderingar, utan att kunna samexistera trots att vi inte är likadana. Detta övar vi på under interventionen.
  • Det är naturligt att hamna i lågt IC när en fråga blir brännande på riktigt. När dilemman uppstår och något viktigt står på spel kan spänningar mellan grupper öka och polariseringar uppstå. IC-bility handlar alltså inte om att bedöma varandra eller sig själv utifrån hur högt eller lågt komplext tänkande vi har i en viss situationen. Alla hamnar där ibland, men vi vill inte fastna där. Samma person kan ha högt och lågt IC samtidigt parallellt kring olika frågor, situationer och personer. Ibland är det funktionellt, ibland inte. Det är här IC flexibiliteten blir så viktigt. Detta övar vi på under interventionen.

Har du ytterligare frågor? Kontakta: