Församlingsinstruktion

Församlingsinstruktionen är antagen av Kyrkofullmäktige 2023-10-12 och utfärdad av Domkapitlet i Uppsala stift 2023-11-01.

Inledning

I begynnelsen fanns Ordet, och Ordet fanns hos Gud, och Ordet var Gud. Det fanns i begynnelsen hos Gud. Allt blev till genom det, och utan det blev ingenting till av allt som finns till. I Ordet var liv, och livet var människornas ljus. Och ljuset lyser i mörkret, och mörkret har inte övervunnit det.

Joh 1:1-5

Enligt Kyrkoordningen 2 kap 6§ samt 57 kap 5§ ska varje församling ha en församlingsinstruktion. Instruktionen ska vara ett strategiskt identitetsdokument för församlingen och församlingens verksamhet och innehålla ett pastoralt program för församlingens grundläggande uppgift att fira gudstjänst, bedriva undervisning samt utöva diakoni och mission. 

Detta dokument utgör således grunden för arbetet i Söderhamn-Sandarne församling de kommande åren och beskriver vår roll i samhället, uppgifterna vi har som kyrka och det teologiska uppdrag vi har att förvalta och utveckla inom ramarna för vår verksamhet, mål och budget.

Vision

Söderhamn-Sandarnes vision är ledstjärnan för vårt arbete. Visionen beskriver det som alla som möter oss, oavsett person, situation eller sammanhang, ska uppleva och kunna förmedla vidare. Visionen uttrycks i de enkla orden:

Hoppets hamn – genom hela livet!

Med detta menas att Söderhamn-Sandarne församling ska vara och upplevas som en ljus och hoppfull hamn för alla människor i vår omvärld. En hamn där man är trygg; en hamn som förmedlar värme, kärlek och hopp i livets olika stunder och som är öppen och välkomnande för alla. Precis som den fysiska hamnen erbjuder trygghet vill församlingen erbjuda en mötesplats för människor med olika bakgrund. På samma sätt som en hamn ofta har fyrar och sjömärken som hjälper sjöfarare att hitta rätt kan församlingen utveckla situationer och sammanhang för att hjälpa fler att hitta till den ljusa, hoppfulla och trygga hamnen hos Gud.

Omvärldsbeskrivning – närområdet

Söderhamn-Sandarne församling är den största församlingen i Söderhamns kommun. I kommunen ingår även Söderala pastorat och Norrala-Trönö församling. Statistiken och utvecklingen för kommunen är därmed inte helt överförbar på Söderhamn-Sandarne församling, och omvänt. 

Söderhamns kommun

Kommunen hade vid utgången av år 2022 en folkmängd på 25 258 invånare, vilket är nästan exakt samma siffra som för tio år sedan.[1] Söderhamns kommun hade under många år en vikande befolkning men under det senaste decenniet har den trenden vänt och befolkningen har legat stabilt på strax över 25 000.

I församlingen bor 12 705 (31 dec 2022) personer av vilka 7 195 (31 dec 2022) är medlemmar i Svenska kyrkan, vilket motsvarar en medlemsanslutning på 56,6%.

Staden Söderhamn och brukssamhället Sandarne är båda samhällen som har genomgått en större omställning, från att ha haft några få och dominerande arbetsplatser till ett betydligt mer varierat arbetsliv. 

Befolkningen är äldre än genomsnittet för Sverige men strukturen är tämligen stabil, även om det finns vissa smärre förändringar mellan olika generationer/livsfaser. Kommunen har även en stor andel utlandsfödda, med de behov av integrationsarbete som detta innebär.

Arbetsmarknaden är relativt svag med låga utbildningsnivåer, men samtidigt finns det brist på utbildad arbetskraft. Söderhamn är också en ort som drabbats av såväl ökande drogproblem som allvarliga våldsbrott de senaste åren.

Söderhamn är således en kommun med både ekonomiska och sociala utmaningar, men samtidigt också en plats med stora möjligheter. Ökad flexibilitet i hur och var vi arbetar gör att fler ser fördelarna med att bosätta sig utanför de stora städerna. Bostadspriserna är förmånliga jämfört med större städer, och Söderhamns skärgård är fortfarande en vit fläck på kartan för många.

Söderhamn-Sandarne församling

Församlingens huvudkyrka är Ulrika Eleonora kyrka från 1692, där församlingen firar huvudgudstjänst varje sön- och helgdag. Dessutom firas gudstjänst regelbundet i Sandarne kyrka (invigd 1867) och varje sommar hålls gudstjänster i Söderhamns skärgård, bl a i fiskarkapellet från 1619 på ön Storjungfrun. Vårt senaste tillskott är Västra Kapellet som invigdes 2022. Mariagården är församlingens administrativa center med flera samlingslokaler. Här finns också en livlig barn- och ungdomsverksamhet. Östanbo bönhus i Sandarne används för såväl barnverksamhet som många aktiviteter och sammankomster för daglediga. 

Såväl församlingen som Söderhamnsbygden har sedan länge kännetecknats av ett rikt musikliv inom flera olika genrer. Idag har församlingen ett flertal körer. 

En viktig del i församlingens verksamhet är en ekumenisk samverkan, där församlingarna inom Svenska kyrkan i kommunen samarbetar med övriga kristna trossamfund i föreningen Kyrkorna i Söderhamn (innefattar Norrtullkyrkan i Söderhamn, Equmeniakyrkan i Söderhamn, Mohed och Skog, Norrala missionsförsamling och Kristen Gemenskap i Bergvik). Här har det diakonala samarbetet stor betydelse och föreningen driver en secondhandbutik. Söderhamn-Sandarne församling, i samarbete med Söderhamns kommun och Kyrkorna i Söderhamn driver även ett härbärge för utsatta i Mariagården.

Omvärldsanalys

När denna församlingsinstruktion skrivs lever vi i en alltmer osäker värld. Vi har nyligen tagit oss igenom en global pandemi, men har i stället hamnat i en situation med ökad oro i form av bl.a. krig inom Europa, kraftigt stigande priser och sämre ekonomi, både på hemmaplan och globalt. Behovet av en ljus och trygg hamn har för många människor knappast varit större på många år. Det finns också många tecken som visar att allt fler i samhället, inte minst bland de yngre, på olika sätt drabbas av psykisk ohälsa och där samhällets resurser sällan räcker till.

Söderhamn-Sandarne församling ska därför präglas av öppenhet och välkomnande för alla som kommer till församlingen, oavsett ålder, kön, sexuell läggning, etnicitet, funktionsvariation eller livsåskådning. Guds kärlek till människan är grunden till allas lika värde och det är vår uppgift och ansvar som representanter för kyrkan att förmedla detta i ord och handling.

Kyrkans roll i samhället har förändrats, och församlingen och vårt arbete behöver utvecklas i takt med detta. Det kan ses som en paradox, men i ett samhälle med allt färre konfessionella finns det samtidigt ett ökande behov av andliga sammanhang och andlig gemenskap hos många människor. Forskningsenheten inom Svenska kyrkan använder begreppen gröna, gula och röda grupper för att beskriva olika människors förhållningssätt till kyrkan. Gröna gruppen är de som kan ses som en aktiv del av församlingen, som besöker kyrkan och deltar i församlingens olika verksamheter. Gula gruppen har en öppen och ofta positiv inställning till kyrkan och kyrkans verksamhet, men är inte aktiva på samma sätt. Många av dessa beskriver sig inte som troende, men delar ändå kyrkans etiska principer och har ett intresse för andliga och/eller existentiella frågor och ofta en längtan efter fördjupning inom dessa områden. I den röda gruppen ingår de som inte har ett direkt intresse för kyrkans område eller på annat sätt aktivt valt bort relationen med kyrkan.

Även om församlingen ska vara till för alla är det nödvändigt att kunna fokusera insatserna och använda församlingens resurser på ett klokt sätt. Ett sådant val är att i högre grad än tidigare vara synlig och relevant för de som är i den gula gruppen. Konkret innebär detta bl a en större variation i de gudstjänster som firas med betoning på ett aktivt musikliv, med såväl körer som olika konserter, där musiken än mer kan skapa en intuitiv relation med vårt inre. Församlingen driver också ett stort antal mötesplatser. Här skapar den sociala samvaron gemenskap och möjliggör en dialog och ett gemensamt språk om livets stora frågor och vår längtan efter andlig trygghet och tillhörighet.

Ett sätt för Söderhamn-Sandarne församling att utveckla detta ytterligare är att i än högre grad skapa delaktighet. Kyrkan ska inte bara förmedla Guds ord via församlingens anställda utan också förstärka församlingsmedlemmarnas egna möjligheter att vara delaktiga i verksamheten. Att ge fler intresserade möjligheten att leda diskussioner, medverka i andakter och gudstjänster och på andra sätt ingå i församlingens växande grupp av ideella är ett prioriterat område för Söderhamn-Sandarne församling. En pågående process är implementeringen av MARY-metoden som syftar till arbetsträning för de som står långt ifrån arbetsmarknaden.  MARY och andra forskningsbaserade metoder ger kyrkan ytterligare kunskap och verktyg för att ta plats och vara en aktiv aktör i civilsamhället.

Uppdrag

Uppdraget är det sätt på vilket församlingen försöker förverkliga visionen. Utgångspunkten för varje församlings uppdrag kan hämtas från grunderna i Bibeln och i Kyrkoordningen.

Gå därför ut och gör alla folk till lärjungar: döp dem i Faderns och Sonen och den heliga Andens namn och lär dem att hålla alla de bud jag gett er. Och jag är med er alla dagar till tidens slut.

Matt 28:19-20

Kyrkoordningen anger att ”Församlingens grundläggande uppgift är att fira gudstjänst, bedriva undervisning samt utöva diakoni och mission”. Kyrkoordningen anger ingen prioritering mellan dessa fyra dimensioner. I meningen efter anges att ”Syftet är att människor ska komma till tro på Kristus och leva i tro, en kristen gemenskap skapas och fördjupas, Guds rike utbredas och skapelsen återupprättas.”

För Söderhamn-Sandarne församling är missionen, d v s arbetet med att skapa en kristen gemenskap där fler människor ges möjlighet att möta Gud och kunna leva i tro, en grund för vårt uppdrag. 

Till hjälp i vårt uppdrag har vi tre ledord:

Tillit – i vårt förhållningssätt till alla vi möter och i vårt interna samarbete.

Engagemang – med livslust och arbetsglädje som vi delar med varandra.

Omsorg – i mötet med alla medmänniskor och Skapelsen.

I de kommande avsnitten beskrivs församlingens pastorala program mer i detalj. En viktig del av varje område är att formulera mål för respektive verksamhetsområde. På sikt är det önskvärt att kunna precisera ambitionen inom respektive program i mätbara mål, men i nuläget ligger fokus på att sammanställa underlag för att kunna analysera, utvärdera och prioritera insatserna. Först därefter kan det bli relevant att sätta kvantitativa mål på annat sätt än att försöka vända den allmänna nedåtgående trenden som finns för Svenska kyrkan i form av sjunkande medlemstal och aktivitetsnivåer.

Pastorala program

Gudstjänst 

Gudstjänsten är navet i vårt församlingsliv och syftet med varje gudstjänst är att ge uttryck för vad det är att vara människa och bereda plats för möten med en levande Gud. Musiken är en viktig del av gudstjänsten och en väg att möta Gud. 

Prioriteringar

 • Huvudgudstjänst med nattvard på sön- och helgdag firas minst 40 gånger per år.
 • Vi vill att en hög teologisk och kommunikativ nivå och ett tidsenligt tilltal ska utmärka förkunnelsen i gudstjänster, kyrkliga handlingar och konserter. Vi vill att gudstjänstfirare och konsertbesökare ska uppleva förkunnelsen som relevant och med hög grad av delaktighet.
 • Vi vill med gudstjänsten skapa ett rum som är öppet och kärleksfullt och ge fler möjlighet att få en uppgift.
 • Vi vill vara öppna för nya behov och förväntningar hos människor med olika bakgrund och språkbehov, och kunna anpassa förkunnelsen och gudstjänstformer så att gudstjänsten möter längtan efter andlighet.
 • Vi vill öka antalet dop genom att underlätta för föräldrar att själva boka datum för dop på webben; skapa fler kontaktytor med familjer samt fler/nya former som drop-in-dop och barnkalas ett år efter dopet.

Diakoni 

Diakoni är församlingens sätt att gestalta Guds kärlek till oss människor. I församlingens diakonala arbete finns det plats för delande i livets alla skeenden. I vår församling finns det även stora utmaningar, där diakonin är en självklar och viktig del av samhället. Församlingen söker ständigt nya vägar för att förbättra livsvillkoren för de mest utsatta. Ett diakonalt förhållningssätt är hela församlingens ansvar och ska prägla alla våra verksamheter. 

Prioriteringar

 • Vi vill att det diakonala arbetet ska vara hela församlingens uppdrag.
 • Vi vill skapa en bärande organisation för att bemöta och ta vara på våra ideella resurser.
 • Vi vill att de människor som besöker härbärget ska kunna få stöd som leder till att de får en egen bostad.
 • Vi vill genom MARY och nya samarbeten hjälpa fler människor tillbaka till arbetslivet.
 • Vi vill genom olika aktivitetsformer som musik och rörelse stärka den psykiska hälsan hos de vi möter.
 • Vi vill möta människors ensamhet med social gemenskap i olika miljöer och åldrar.

Undervisning

Vi vill att församlingens undervisning ska präglas av öppenhet, där var och en ges möjlighet att upptäcka och växa i kristen tro, oavsett om du är barn, ungdom, vuxen eller äldre. Undervisningen börjar redan i barngrupperna, fortsätter via konfirmationen och följer hela vägen upp till seniorverksamheten. Det ska finnas utrymme att uppleva och provtänka med utgångspunkt från individens verklighet. Det kan handla om teologiska frågor och dess betydelse och inverkan idag, men också kring frågor som rör gemenskap över gränser och vårt ömsesidiga beroende av varandra som en och samma mänsklighet och som del av en och samma skapelse. En konsekvens av detta är att församlingens verksamheter måste ha låga trösklar och högt i tak. 

Vi ser dopet som en gåva, där varje människa är reservationslöst älskad av Gud. Dopet är också en kallelse att leva ut sin tro. I församlingens undervisning ges möjlighet att bearbeta livsfrågor på dopets grund och att växa till i tro och liv. En grundhållning i detta är att tala med, inte till, människor. 

Prioriteringar

 • Vi vill erbjuda många och varierade mötesplatser som ger möjlighet till fördjupning och växande i den kristna tron och ökad förståelse för varandra.
 • Vi vill göra det enkelt för fler att delta i kyrkans verksamhet genom att sänka trösklarna för de som är nyfikna och har en längtan men inte haft modet.
 • Vi vill utöka satsningen på samtalsgrupper och verksamheter för vuxna.
 • Vi vill arbeta för att barn- och konfirmand/ungdomsverksamheterna ständigt kan växa.

Mission 

Missionen är vårt förhållningssätt och ska spegla allt vi gör och vara vägledande för alla medarbetare och ideella i församlingen. Missionen blir därmed också det gemensamma paraplyet över de övriga tre grundpelarna Gudstjänst, Undervisning och Diakoni. Inbyggt i missionen ligger också strävan att nå ut utanför den gröna gruppen för att bredda församlingens synlighet och närvaro, där en viktig strategi är att möta dessa människor på deras villkor och i deras vardag.

Prioriteringar

 • Vi vill synliggöra ”kyrkan mitt i byn” med syfte att nå alla tillhöriga i församlingen och i ett bredare perspektiv nå alla boende i församlingen: att se kyrkan som en trygg plats och som en hamn fylld av hopp som finns genom hela livet.
 • Vi vill göra det möjligt för människor som inte är vana kyrkobesökare att låta sig bli berörda av budskap, format, tonalitet och kanalval.
 • Vi vill utveckla och testa nya mötesformer och kommunikationskanaler i spridningen av församlingens verksamheter.
 • Vi vill säkerställa att varje kontakt innehåller möjligheten till nya/fortsatta möten. Vi ska alltid berätta om fler mötesplatser; i samband med gudstjänst, verksamhetsträff eller diskussionsgrupp berättar vi om de kommande veckornas mötesplatser.

Barnkonsekvensanalys

Inför varje beslut i kyrkoråd och kyrkofullmäktige ska konsekvenserna för barn beaktas.

Den samlade bedömningen av församlingsinstruktionen är att det inte finns några negativa konsekvenser för barn. Däremot finns det många delar av verksamheten, framför allt inom diakoni och undervisning, som innebär positiva möjligheter för barnen som omfattas av verksamheten och deras sociala situation. 

Hållbarhet och klimat

I hållbarhetsfrågan ingår två huvudområden: social hållbarhet och klimat/miljömässig hållbarhet. I varje beslut i verksamheten ska konsekvenserna för social och miljömässig hållbarhet beaktas. En stor del av församlingens verksamhet är inriktad på att påverka den sociala hållbarheten i närområdet, inte minst via den diakonala verksamheten. 

Församlingen arbetar medvetet för att minska verksamhetens klimatpåverkan, och församlingen är miljöcertifierad enligt Svenska kyrkans riktlinjer klass 2. Det nya Västra Kapellet är en nollenergifastighet, d.v.s. byggnaden genererar sin egen energi via solceller och under det senaste året har laddstolpar för elbilar installerats vid Mariagården. 

Avslutning

Vi lever i ett samhälle med många paradoxer. Materiellt välstånd men samtidigt ökad oro, utsatthet och ensamhet är en av dessa. I en värld där allt fler individer upplever otrygghet och vilsenhet, och undrar över livets stora frågor vill vi vara den ljusa, varma och trygga hamnen dit man kan komma utan navigationskunskaper eller påkostade farkoster. Helt enkelt Hoppets hamn – genom hela livet! En hamn där alla är välkomna och där man möter Guds varma kärlek.

3 Prioriterade områden

 1. Bemöta utanförskap och ensamhet.
  Vi vill att Svenska kyrkan i Söderhamn och Sandarne ska vara en betydelsefull aktör i arbetet med att hjälpa socialt utsatta människor att komma på fötter och att ta sig vidare i livet. Att söka sig utanför kyrkans väggar är en förutsättning för att nå målgrupper som inte kommer till verksamheter i kyrkans lokaler. Vi tror att en lyhörd och uppsökande inriktning på sikt kan skapa positiva trender och hållbar utveckling för Söderhamns kommun.
 2. Utöka satsningen på samtalsgrupper i syfte att förebygga ensamhet och stärka psykisk hälsa.
  Vi vill se fler personliga mötesplatser där människor får möjlighet att dela sina livserfarenheter och existentiella funderingar. Utifrån nuvarande verksamheter som har ett sådant fokus har vi lärt oss att detta är en väg in i nya gemenskaper. En samtalsgrupp kan vara ett sätt att bryta isolering eller få en tystad röst hörd, utforska livsfrågor som samhället inte ger utrymme för eller hjälpa någon att kunna sätta sig in i och förstå andra människors världsbilder och livssituationer.
 3. Öka antalet kyrkliga handlingar och gudstjänstfirare.
  Vi vill se en blomstrande församling där grupper av människor överlappar, både över generationsgränser och socialt konstruerade barriärer. Gudstjänsten är till för det andliga livet, oavsett ålder eller tidigare erfarenheter av kyrkan. Detta kan ske via gudstjänstutveckling i nära samråd med de målgrupper vi vill se mer av i gudstjänst. Det kan också ske via kommunikationssatsningar för att lyfta kyrkliga handlingar eller tematiskt utformade gudstjänster.

Obligatoriska uppgifter enligt kyrkoordningen och domkapitlet i Uppsala stift

 • Den obligatoriska kyrkomusikertjänsten är en organisttjänst.
 • Församlingen är delaktig i den gemensamma telefonsjälavården.
 • Konfirmandhandlingsplanen revideras årligen.
 • Församlingsinstruktionen revideras vart fjärde år.
 • Resurser finns om gudstjänst behöver firas på annat språk.