Foto: A-L Bengtsson

Begravningsverksamheten

Kyrkogårdsärenden

Alla ärenden som rör kyrkogårdar i församlingen går genom församlingens kyrkogårdsexpedition.

Kontakta oss för gravrättsärenden, visning av gravar, gravvårdsritningar samt gravsättning av kistor och urnor.

Det åligger församlingen att föra gravbok. Där ska bl a aktuella uppgifter finnas om gravrättsinnehavaren/arna. När en gravrättsinnehavare avlider är det därför dödsboets skyldighet att inom sex månader anmäla ny gravrättsinnehavare till kyrkogårdsexpeditionen. 

Glöm inte att anmäla adressändring.

Gravrättsinnehavare sökes! 
Kyrkogårdsexpeditionen efterlyser hela tiden gravrättsinnehavare! Vi söker kontakt till anhöriga där gravrättsinnehavare saknas... 

Snöstorps församling är huvudman för begravningsverksamheten på Breared, Tönnersjö, Eldsberga, Trönninge och Snöstorps kyrkogårdar och därmed skyldig att föra gravbok där det anges namn, personnummer och adress på de eller dem som gravplatsen upplåtits eller överlåtits till.

Före den 1 april 1991 fanns ingen skyldighet för gravrättsinnehavare att anmäla sitt gravrättsinnehav till oss som är huvudman för begravningsverksamheten men från och med 1991 finns alltså denna skyldighet.


Om du ser en GRÖN PLASTSKYLT på en gravplats söker församlingen kontakt med anhöriga eller närstående, då man inte hittat någon gravrättsinnehavare. Gravrätten har kanske gått ut och måste förnyas. Det kan också vara så att vi saknar uppgifter på den som står som innehavare och att dessa behöver uppgraderas. Får vi inte kontakt med anhöriga inom två år betraktas gravplatsen som återlämnad till oss. Det kan medföra att gravanordningen tas bort och att gravplatsen upplåts till ny innehavare.

 

 

 


Kulturgrav eller Kulturminnesmärkta gravstenar-vad är det?
Just nu pågår en inventering av en opartisk bedömare som är godkänd av Länsstyrelsen och som ser över samtliga gravstenar på våra kyrkogårdar. 
Syftet är att säkerställa vilka gravstenar som ska betraktas som kulturgravar och inte. Det är inte godkänt att utan kunskap godtyckligt bestämma vilka stenar som ska vara kulturgrav och inte. Gravstenar ska ha ett bestämt värde och faktiskt vara intressanta att bevara. 

De kriterier som Länsstyrelsen ser på är främst: 
Om stenmaterialet är unikt och bearbetningen mycket fin, kostsam eller komplicerad. Gravplatsen kan vara tidstypisk i sin helhet men även en personhistoria likväl som titlar är viktigt. Det kan vara gravstenar med en speciell symbol, eller namnteckning värd att bevara. Också gravstenar med en tidstypisk dekor eller ett hantverk som kanske inte går att utföra idag. Stenar som är tidstypiska från 1800-talet som är placerade i den miljö de står i. Det går faktiskt att bevara gamla gravstenar utan att kulturminnesmärka dem. 

Och som alltid gäller detta under förutsättning att det finns en gravrättsinnehavare på gravplatsen.

 

Kyrkogårdsexpedition

Tel: 035-17 97 81

 Församlingsexp/växel 035-17 97 00