Foto: A-L Bengtsson

Gravstenars säkerhet

-ett delat ansvar

Årligen inträffar flera skadetillbud med fallande gravstenar. Av den anledningen finns beslut på att alla gravstenar på kyrkogårdar ska säkerhetskontrolleras.

Inventeringen och säkerhetstestningen av gravstenar på Snöstorps församlings fem kyrkogårdar är nu färdigställd. Eftersom det aldrig tidigare skett en sådan omfattande inventering och kontroll av gravstenar på våra kyrkogårdar, kan vi konstatera att många gravstenar inte uppfyllt de krav som CGK Centrala gravvårdskommittén ställer.

De gravstenar som har en stötta och spännband har det syftet att om något fallerat avseende stenen efter säkerhetstestet, markeras det på detta vis i Snöstorps församling. Vi har valt att göra så hellre än att lägga ner gravstenar. De stora tunga stenar som har ”gungat” vid beröring har bedömts som direkt farliga och lyfts ner och placerats lutande mot sockeln, i väntan på åtgärd.

 

Vad är en farlig gravsten: En gravsten som är högre än 30 cm och inte har de säkerhetsdetaljer som ska finnas och/eller lutar mer än 9 grader.

Om stenen försetts med stötta: Du som står som gravrättsinnehavare kommer att få ett brev hemskickat med det som felar och därmed behöver åtgärdas. 


Vad ska finnas: Minst 2 dubbar i rostfritt eller syrafast stål i varje skarv, med en grovtjocklek och längd som är anpassad för stenens vikt och höjd. Fundamentet ska nå minst en tredjedel av stenens höjd ner under mark. Om dessa krav klarar besiktningen så klarar också stenen det test som ska göras.


Hur testas stenen: Genom att trycktesta stenen med 35 kg mot stenen med ett specialinstrument. Denna test utförs av kyrkogårdens personal som har instrument och utbildning för att genomföra provet på ett säkert sätt.


Varför 35 kg: Det är den vikt man bedömt vara en rimlig last när någon lutar sig mot en sten eller ska resa sig upp, men kanske tappar balansen och tar tag i gravstenen för att inte falla.


Hur åtgärdar man: Med besiktningspunkter till grund med vad som ska åtgärdas tar gravrättsinnehavaren kontakt med en stenhuggare, och som kan ge ett pris för arbetet. Det är ett riskabelt arbete eftersom en normalstor sten väger mellan 175 och 350 kg.


Måste stenen åtgärdas: Stenen ska enligt föreskrifterna vara monterad på ett säkert och värdigt sätt och detta är gravrättsinnehavarens ansvar.


Vad händer om inte stenen åtgärdas: En gravrättsinnehavare av gravrätt med tillfälligt säkrad sten som inte åtgärdar stenen enligt fastställt protokoll inom ett halvår från det att meddelande om att åtgärda gravstenen mottagits, kan leda till att gravrätten enligt lag återtas av kyrkoförvaltningen och aktuell gravsten tas ur bruk.


OBS! Det är inte tillåtet att på eget bevåg avlägsna utrustning som stötta och spännband som faktiskt säkrar stenen tillfälligt, innan gravstenen har åtgärdats enligt föreskrifterna. I de fallet med att innehavaren tar bort det hela, ska den tillfälliga säkringen monteras igen och slutligen läggs stenen ner.


Vad gör man om man själv vill att stenen ska ligga: Kontakta kyrkogårdsförvaltningen för besked om du kan ha stenen liggande. Om det inte strider mot kyrkogårdens föreskrifter går det ofta att arrangera så att stenen ligger säkert och välplacerat på gravplatsen, till detta arbete anlitas stenhuggare. Om önskemål finns att lägga ner gravsten, skriv denna begäran på nedre delen av medföljande mottagningsbevis, så fattas beslut om detta i varje enskilt fall. Att en innehavare själv lägger ner stenen kan vara ett bekymmer ur arbetsmiljösynpunkt. Förhoppningsvis har det genomförts med hjälp av gravvårdsfirma och då är det dock helt i sin ordning och upp till innehavarens önskemål.