GDPR - Om du ska döpas hos oss (vuxen)

Information om behandling av personuppgifter


Hur och varför behandlar vi dina personuppgifter?
För att du ska kunna döpas hos Snöstorps församling behöver vi behandla dina
personuppgifter.

Uppgifter om dig som ska döpas
Vi behöver dina personuppgifter på följande grunder:
- Vi behöver personuppgifterna för att planera och genomföra dopet. Detta
inkluderar kontakt kring dopet, inledande bokning av dopsamtal, anteckningar
som förs under dopsamtalet och vad som sägs under den kyrkliga handlingen.
Behandlingen utförs med stöd av att du ska kunna ingå ett avtal
(kyrkoordningens stadgar).
- Vi kommer att efter dopet föra in dig i vårt medlemsregister. Behandlingen utförs
med stöd av det avtal (kyrkoordningens stadgar) som du ingår genom ditt dop.
- Med ditt samtycke kan ditt namn läsas upp i kyrkan vid efterföljande
dopgudstjänst.

Om du inte lämnar dina personuppgifter till oss kan du inte döpas.
Vi kan komma att diarieföra handlingar som inkommer till eller upprättas hos oss. Dina
personuppgifter kan även komma att lämnas ut i enlighet med den inomkyrkliga
offentlighetsprincipen, vilket framgår av 11 § lagen om Svenska kyrkan.
Uppgifter om genomfört dop och medlemskap i Svenska kyrkan är känsliga
personuppgifter. Vi behandlar i normalfallet dessa känsliga personuppgifter med stöd av
att vi är en icke vinstdrivande förening med religiöst syfte i vilken du blir medlem
genom ditt dop. Vi kommer inte att lämna ut uppgifterna till någon utanför Svenska
kyrkan utan ditt samtycke, förutom om utlämnandet är nödvändigt och i enlighet med
lag.

Uppgifter om eventuell fadder
Om en fadder anges kommer hen att antecknas under dopsamtalet och bevaras i
dopboken för historiska ändamål. Registreringen utförs med stöd av verksamhetens och
den döptes berättigade intresse av att dokumentera barnets fadder. Bevarandet sker
därefter med stöd av arkivändamål av allmänt intresse.

Vilka personuppgifter behandlar vi?
Anmälan till dop görs vanligtvis via telefon eller e-post. Du lämnar själv in
personuppgifterna till oss.
För dig som ska döpas rör det sig vanligtvis om namn, personnummer,
telefonnummer, e-postadress, adress, datum för dop och namn på eventuell fadder.
För eventuell fadder rör det sig om fadderns namn och namn på den döpte.

Hur länge behandlar vi personuppgifterna?
Vissa uppgifter om dopet kommer att sparas i en så kallad dopbok, vilken bevaras för
arkivändamål av allmänt intresse. I dopboken anges bl.a. uppgifter om dig och eventuell
fadder. Underlag till dopboken gallras dock efter 20 år.
Uppgifter i medlemsregistret bevaras så länge du är medlem i Svenska kyrkan och tre
månader efter eventuellt utträde. Anmälningar och bevis om utträde bevaras.

Vilka andra får del av dina personuppgifter?
Uppgifter om den kyrkliga handlingen såsom innehåll i tal, vilka psalmer som valts m.m.
delas med den präst som utför handlingen. Prästen är självständigt ansvarig för att
skydda de personuppgifter denne får tillgång till inom ramen för detta uppdrag.
Vanligtvis sparar prästen uppgifter om den kyrkliga handlingen i sin egen
dokumentation, exempelvis i en pärm. Om du har frågor om detta går det bra att
kontakta Snöstorps församling eller berörd präst direkt.

Vilka rättigheter har du?
Snöstorps församling ansvarar för hanteringen av dina personuppgifter om inte annat
nämns ovan. För information om dina rättigheter enligt dataskyddsförordningen, se
startsidan för denna integritetspolicy. Där hittar du även kontaktuppgifter till oss och
vårt dataskyddsombud.