GDPR - Om du är gravrättsinnehavare eller -intressent

Information om personuppgifter

 

Det är Snöstorps församling som anordnar och håller allmänna begravningsplatser för folkbokförda inom Snöstorps församlings geografiska förvaltningsområde, även för avlidna som inte var medlemmar i Svenska kyrkan.

 Denna information berör dig som är i kontakt med Snöstorps församling angående gravrätt och/eller gravskötsel. Eftersom dataskyddsförordningen inte omfattar personuppgifter för avlidna nämns inte den avlidnes personuppgifter i denna information.

 

Gravrätt

Hur och varför behandlar vi dina personuppgifter?
Personuppgifter behandlas när gravbok förs i begravningsverksamheten i enlighet med begravningslagen. Gravboken innehåller personuppgifter på den eller dem som gravplatsen har upplåtits, överlåtits eller gått över till. En gravrätt får endast gå över till någon som har släktskap eller på annat sätt har nära anknytning till gravrättsinnehavaren eller den som är gravsatt på gravplatsen, varför information om sådant släktskap eller anknytning i vissa fall är nödvändig för att kunna föra gravbok.

 Begravningsverksamhetens hantering av gravrätt omfattar behandling av gravrätten från början till slut, t.ex. anmälan av gravrättsinnehavare, utfärdande av gravbrev och överlåtelse och förnyelse av gravrätt. All behandling av personuppgifter som sker för att hantera gravrätt sker för att uppfylla rätts-liga förpliktelser och/eller som ett led i myndighetsutövning enligt begravningslagen.

 Vem eller vilka som är gravrättsinnehavare anmäls till begravningsverksamheten senast sex månader efter dödsfallet som därefter utfärdar gravbrevet som bevis på att gravrätten har upplåtits. Vanligtvis får vi dina uppgifter från begravningsbyrån men kan även få dem från dig direkt, via myndighet eller via annan församling. Gravrätten upplåts oftast en viss tid och kan förlängas mot betalning. Det är gravrättsinnehavaren som ansvarar för att en gravplats med full gravrätt (kistgravplats eller urngravplats) sköts.

 En gravrättsinnehavare får förse gravplatsen med en gravanordning så som gravvård, stenram, staket eller liknande. Innan en gravanordning sätts upp ska begravningsverksamheten pröva om den kan tillåtas. Personuppgifter behandlas för gravrättsinnehavare eller dess ombud som intygar montering av gravanordning. En gravrättsinnehavare kan behöva kontaktas för att påminnas om att vårda graven eller om en grav vanvårdas.

 Om du är gravrättsintressent behandlar vi dina personuppgifter i syfte att kunna kontakta dig om en gravrätt blir ledig. Du skrivs upp på vår lista med stöd av ditt samtycke, men vi kan även komma att behandla vissa personuppgifter om dig för att uppfylla rättsliga förpliktelser och/eller som ett led i myndighetsutövning enligt begravningslagen.

 Vi kan komma att diarieföra handlingar som inkommer till eller upprättas hos oss. Dina personuppgif-ter kan även komma att lämnas ut i enlighet med den statliga offentlighetsprincipen, vilket framgår av 10 § lagen om Svenska kyrkan.

 

Vilka personuppgifter behandlar vi?
För gravrättsinnehavare rör det sig vanligtvis om namn, adress, personnummer, telefonnummer, e-postadress, betalningsinformation samt släktskap/anknytning till person som gravrätten kan överföras till eller från.

För gravrättsintressenter rör det sig vanligtvis om namn, adress, personnummer, telefonnummer, e-postadress samt i vissa fall släktskap/anknytning till gravsatt person eller gravrättsinnehavare.

 

Hur länge behandlar vi personuppgifterna?
Kopior av gravbrev och register över gravrättsinnehavare gallras efter gravrättens upphörande. Hand-lingar angående gravanordningar gallras efter 10 år, men kan bevaras längre om den har ett kulturhistoriskt värde. Handlingar till gravrättsinnehavare om vård av grav eller vanvård samt mottagningsbe-vis bevaras.

Uppgifter om gravrättsintressent behandlas tills intressenten önskar bli raderad eller tills gravrätten övergår till intressenten.

 

Gravskötsel

Hur och varför behandlar vi dina personuppgifter?
Tjänster i form av gravskötsel sker inom ramen för ett avtal mellan gravrättsinnehavaren/annan intres-sent och begravningsverksamheten eller dödsboet och begravningsverksamheten. Detta utgör inte en del av begravningsverksamheten och utgör därmed inte heller myndighetsutövning.

Huvudmannen sköter om gravplatsen i gravrättsinnehavarens ställe mot en avgift. Insamlingskälla för personuppgifterna är gravrättsinnehavaren själv.

 Vi kan komma att diarieföra handlingar som inkommer till eller upprättas hos oss. Dina personuppgif-ter kan även komma att lämnas ut i enlighet med den statliga eller inomkyrkliga offentlighetsprincipen, vilket framgår av 10–11 §§ lagen om Svenska kyrkan.

 

Vilka personuppgifter behandlar vi?
Vanligtvis behandlar vi namn, adress, personnummer, telefonnummer, e-postadress och betalnings-information. 

 

Hur länge behandlar vi personuppgifterna?
Personuppgifterna gallras 7 år efter avslutat avtal i enlighet med bokföringslagens regler och Svenska kyrkans interna regelverk. Kopior av gravfondsbrev (skötselavtal) gallras efter avtalets utlopp.

Planteringsbeställningar och skötselböcker gallras efter 3 år.

 

Vilka rättigheter har du?
Snöstorps församling ansvarar för hanteringen av dina personuppgifter. För information om dina rättigheter enligt dataskyddsförordningen, se startsidan för denna integritetspolicy. Där hittar du även kontaktuppgifter till oss och vårt dataskyddsombud.