Någon står barbent i ett valbås.
Foto: Magnus Aronson /Ikon

Förtroendevalda

Kyrkorådet är församlingens styrelse. De ska ha omsorg om församlingslivet och ha ansvar för att församlingens grundläggande uppgifter blir utförda.

 

 Kyrkorådet leder och samordnar församlingens förvaltning. Det har omsorg om församlingslivet och verkar för dess utveckling. De grundläggande uppgifterna är gudstjänst, diakoni, mission och undervisning. Kyrkorådet är församlingens styrelse och arbetsgivarorgan. Rådet ansvarar för begravningsverksamhet och fastighetsförvalting.

Gudstjänstlivet ska präglas av mångfald. Olika typer av gudstjänster är viktiga för att alla ska ha möjlighet och intresse av att komma till kyrkan. Musiken är en stor och viktig del av gudstjänsterna. Sommarmusik, konserter och olika körer är verksamheter som är mycket värdefulla för en församling.

De som arbetar med diakoni har som främsta uppgift att stödja människor som hamnat i livskris. Det kan vara skönt att veta att man aldrig står ensam om man mister en nära anhörig eller drabbas av bekymmer på något sätt. Diakonerna ordnar även soppluncher, pilgrimsvandringar, föräldrarundervisning etc.

Mission. Här verkar de internationella grupperna och de olika syföreningarna. Pengar samlas in till behövande i andra delar av världen. Men allt arbete i kyrkan är mission.

Undervisning. Barn och ungdomsverksamheten har grupper för alla åldrar, konfirmandundervisning och ungdomscafé. Kyrkans Unga, KU, engagerar ungdomar efter konfirmandtiden. De får bra värderingar med sig ut i livet.

Kyrkofullmäktige är samfällighetens högsta beslutande organ och består av 25 ledamöter. Sammanträdena är offentliga. I arbetsuppgifterna ingår bl a att lägga fram budget, utse revisorer, fastställa årsredovisningen och att utse kyrkoråd och valnämnd.

Kyrkorådets ordförande
Håkan Björklund, Vallås

Ledamöter
Håkan Björklund
Ann Möllerström
Per Andersson
Kaj Karlsson
Göran Göransson
Eva-Lena Jakobsson
Fredrik Andersson
Maj-Inger Sunesson
Anna-Greta Bengtsson

Ersättare
Gunnel Bertilsson
Birgit Svensson
Annika Svensson
Leif Sternheden
Linda Wennerholm
Tommy Gustafsson