Foto: Linda Mickelsson/IKON

Diakoni

betyder tjänst. Om en medmänniska har det svårt är varje kristen kallad till att hjälpa. Diakoni är kristen tro omsatt i handling.

 I en känd diakonidefinition uttrycks det på följande sätt: "Diakoni är uppdraget till Kyrkan grundad i Kristi kärlek, att genom delaktighet, respekt och ömsesidig solidaritet möta varandra i utsatta livssituationer."

 
Vad är en diakon?
En diakon är en person som har särskild utbildning och ansvar för att leda och utveckla församlingens diakonala arbete. Alla i församlingen har ett diakonalt och solidariskt ansvar, och diakonens uppgift är att inspirera och uppmuntra församlingen i de diakonala handlingarna.
Diakonen avger ett livslångt löfte när biskopen viger personen till uppdraget som diakon i kyrkan. Löftet innehåller bland annat följande formuleringar:

"En diakon ska uppsöka, stödja och hjälpa dem som är i kroppslig och själslig nöd…
… i församling och samhälle vara ett barmhärtighetens tecken…
…diakonen ska försvara människors rätt och stå på de förtrycktas sida… "

Diakonen har en grundläggande högskoleutbildning i ett människovårdande yrke, har blivit antagen av stiftet, har gått kyrkans grundkurs, har fullgjort praktik och har slutligen gått en ettårig utbildning för att bli diakon.

En kort sammanfattning av vad en diakon har kunskap om kan uttryckas så här:
 • den enskilde individen, särskilt när det gäller reaktioner och känslor i utsatta livssituationer och olika livskriser
 • hur människor fungerar i relation till andra
 • hur samhället fungerar
 • vilken betydelse kyrkan och den kristna tron kan ha för den enskilde och för samhället
 

Frimärksskjortan
Diakonen bär ofta en grön så kallad "frimärksskjorta"

Den gröna färgen symboliserar själva livet och möjligheten till växt och utveckling och den vita färgen i kragen symboliserar Jesus, hans renhet och glädje.

Diakoniemblemet        

Detta kan bäras som halsband eller brosch och rymmer också mycket symbolik.
Ringen, Fadern som omsluter allt. Du finns i hans famn. Ringen talar också om en världsvid gemenskap i Jesus Kristus.
Korset Sonen, Jesus Kristus. Hans död och uppståndelse är det centrala i hela kyrkan och för diakonin.
Duvan, Den helige Ande. Duvan med den friska olivkvisten påminner om duvan som lämnade Noaks ark och återvände med budskapet om liv.
Så är diakonins ärende att på Jesu Kristi uppdrag och med den helige Andens hjälp vara ett barmhärtighetens tecken och livets budbärare.

Vad gör en diakon?
 • Arbetsuppgifterna består i stora drag av följande:
 • Diakonalt fältarbete bland enskilda människor i form av hembesök, sjukbesök, själavård och stödsamtal.
 • Håller kontakt med samhället t.ex. socialtjänst, hemtjänst polis och skola. Här får kyrkan vara en aktör i samverkan med andra goda grupper.
 • Inbjuder till gemenskapssamlingar som Öppet Hus, Soppluncher, utfärder m.m
 • Arrangerar kurser och medverkar i olika utbildningar, t.ex föräldrakurser, konfirmandundervisning.
 • Bedriver särskild verksamhet för utsatta människor, t ex sorgesamtalsgrupper och lägerverksamhet.
 • Stöder och inspirerar frivilliga.
 • Medverkar i gudstjänster

Ge hjälp - få hjälp

Har du någon torrvara att skänka? Våra korgar och lådor i församlingshem och kyrkor har fyllts på och tömts. Behovet är stort.