Nedraby kyrkoruin i majgrönska 2020
Foto: Stig Johansson, Smedstorp

Nedraby kyrkoruin

Belägen söder om Tomelilla, från väg 19 efter Benestad mot Allevad, Nedraby. Kyrkan uppfördes ca 1250, och övergavs på 1600-talet. Används under sommaren till gudstjänster, dop och vigsel. Minneslund. Latitud 55.50181-Longitud 13.91990

Information om Nedraby kyrkoruin.

Ruin efter Arvelunda-Nedraby kyrka.

Kyrkan uppfördes, av kalksten med långhus och smalare rakt avslutat kor,
ca 1250.
Den lilla kyrkan fick valv vid mitten av 1400-talet och samtidigt byggdes tornet och ett vapenhus åt söder.

Socknen var liten1600-talet och skulle sammanslås med grannsocknarna. Detta skedde 1635, då var kyrkan i så dåligt skick att den övergavs.

Det kyrkliga livet försvann aldrig helt.
Även nu på 2000-talet förrättas, under sommaren, gudstjänster, dop och vigsel.
Här finns också en minneslund.

Läs mer om Nedraby kyrkoruin

Där Örupsån söker sitt utlopp i Fyleån ligger det gamla Nedraby, förut en egen socken, men hör numera till Övraby. Här på en höjd har under förhistorisk tid legat en by eller större gård och här ägde sedan 1200-talet kungen mark. För 700 år sedan uppfördes är en kyrka, någon säger av trä och någon av sten. Kyrkan har sedan byggts om och utökats vid flera tillfällen för att sedan förfalla.
Själva Nedraby socken upphävdes vid början av 1600-talet och gick upp i Benestad och Övraby. Byn däremot fanns kvar i sin helhet till enskiftet 1814, men trots dessa stora förändringar finns byalaget kvar. Man kan säga att Nedraby kyrkoruin har blivit en symbol för hembygdskänslan, därför räddades den efter utgrävningarna år 1958-1960 från vanvård och förfall.
Kyrkoruinen har haft en lång historia av lidanden och stått som förfallen ödekyrka i 300 år, den siste prästen var Peder Chreistensen Morsianus. 
Kyrkan sägs ha upphört att vara församlingskyrka år 1635 men användes ändå under lång tid som begravningskapell, emligt särskilt beslut av dåvarande danske kungen. Även Gudstjänster lär ha förekommit under större delen av 1600-talet.
Utgrävningar av ruinen har visat att Kyrkorummet andvänts som för begravningar fram till 1660 och det yngsta myntet som hittades vid utgrävningarna var från 1671.
Domkyrkoarkitekt Th. Wåhlin skrev om ruinen 1906 att klockan tagits ner först 1880 och förts till Örup och sedan vidare till Övraby, denna är av medeltidstyp utan inskriptioner.
På 1930-talet började åter funderingar på konservering att komma och vissa skyddsåtgärder vidtogs genom Skånes hembygdsförening försorg. Det skulle trots detta dröja till 1957 innan det bildades en restaureringskommitté med godsägare Wilhelm von Platen som ordförande. Med bidrag från Skånes hembygdsförening,
Riksantikvarieämbetet samt Övraby församling och Glemmingebro kommun började allt ta fart. Från Långhus, kor och vapenhus schaktades c:a 2 meter lager av jord och byggnadsmaterial. Utgrävningarna och renoveringen blev därför mycket omfattande och varade i 3 år. Detta har dock gett många intressanta och överraskande fynd, så man har fått en bra bild av den medeltida kyrkan. Några säkra belägg för kyrkan äldsta datering finns inte, den enkla för 1200-talet planen och avsaknaden av ursprungliga valv m.m. tyder på övergång mellan romansk och gotisk tid, alltså c:a år 1250.
Dopfunten motsäger inte denna datering, form och dekor på denna sägs vara från denna tid. Vid Brunius besök i Nedraby 1844 hade denna flyttats till Övraby prästgård där den användes som trädgårdsbord, detta framgår av en teckning i Brunius dagbok. Senare placerades den i Övraby kyrkas vapenhus, därefter troligtvis 1906 flyttades den åter till Nedraby för att åter försvinna i rasmassorna. Numera står dopfunten på hedersplats i det återuppförda tornet.
Källa: text ur Skånes hembygdsförbunds årsbok från 1961
Författare: Sven E. Noreen och Märta Strömberg.

Se film om Nedraby kyrkoruin.

Kulturhistorisk karaktäristik och bedömning

Kerstin Börjesson 2017-06-09

Nedraby kyrkoruin i majsol
Nedraby kyrkoruin i majsol Foto: Stig Johansson, Smedstorp

Klockan i Nedraby

Kallar till Gökotta, 21 maj, 2020.

Nystädat den 2 juni 2017 enligt kyrkorådets beslut. 

Nedraby kyrkoruins torngolv
Nedraby kyrkoruins torn nystädat. Foto: Paul Danielsson
En man krattar singel vid Nedraby kyrkoruin
Bo krattar singeln vid Nedraby kyrkoruin Foto: Paul Danielsson