Daggvått spindelnät
Foto: Stig Johansson, Smedstorp

Kyrkoavgift

Varför betalar vi kyrkoavgift?

Kyrkoavgiften

Som medlem i Svenska kyrkan betalar du en kyrkoavgift. Hur mycket du betalar styrs av hur mycket du tjänar och vilken församling du tillhör.

  • Genom ditt medlemskap och din kyrkoavgift bidrar du till ett betydelsefullt arbete både på orten där du bor och runt om i världen. Din lokala församling är beroende av din och andra medlemmars avgifter. Det är också till din lokala församling som den största delen av avgiften går.

En avgift som gör gott för många

Genom att betala kyrkoavgiften är du bland annat med och stödjer:

  • kyrkans öppna förskola där små barn och deras föräldrar kan mötas,
  • gemenskapsträffar för äldre,
  • ett rikt musikliv med körer och musiker,
  • underhållet av våra kyrkobyggnader.

Du stödjer även en kyrka som:

  • vill förmedla hopp till den som drabbas av sorg och smärta.
  • vill vara med och uttrycka den glädje man känner över att ha fått barn eller funnit en partner.
  • tillsammans med andra goda krafter vill vara med och bygga ett så bra och tryggt samhälle som möjligt.

därför ska du vara kvar som medlem i Svenska kyrkan

Kyrklig vigsel

Om du och din partner i framtiden vill ha en kyrklig vigselceremoni måste någon av er vara medlem i Svenska kyrkan.

Begravning

Om du går ur Svenska kyrkan är det bra om dina anhöriga får veta det. Särskilt viktigt är det att de känner till det inför din framtida begravning. Den som inte är medlem i kyrkan har nämnigen inte rätt till begravningsgudstjänst med präst och musiker i en kyrkobyggnad.

Begravningsavgiften

Begravningsavgiften är obligatorisk att betala för alla som är folkbokförda i Sverige och har haft och har någon form av inkomst.

Kammarkollegiets arbete med uppdrag om enhetlig begravningsavgift.
Kammarkollegiet har samlat in uppgifter avseende nettokostnader för begravningsverksamheten från huvudmännen inom Svenska Kyrkan.
Uppgifterna har kontrollerats av begravningsombud som har utsetts av länsstyrelserna. Deras uppgift är att granska begravningsverksamheten.
Ingen av dem har avstyrkt någon kostnad.
Från Skatteverket har Kammarkollegiet hämtat in den sammanlagda beskattningsbara förvärvsinkomsten för alla som bor inom de områden där svenskakyrkan sköter begravningsverksamheten.
Utifrån de här uppgifterna har Kammarkollegiet beräknat begravningsavgiftssatsen för kommande år.

BEGRAVNINGSAVGIFTEN TÄCKER KOSTNADERNA FÖR:
Bisättning (förvaring av stoftet fram till begravningen)
Transporter från det att huvudmannen övertagit ansvaret
för stoftet till dess att gravsättning har skett.
Kyrkogårdsförvaltningens kapell eller ceremonilokal för begravningsceremoni.
Kremering.
Gravsättning av kista eller urna, inklusive gravöppning och iordningsställande av  gravplatsen, alternativt jordning av aska
Gravplats i 25 år.
Skötsel av allmänna ytor på på kyrkogårdar, nyanläggningar samt vård och underhåll av kulturhistoriskt värdefulla gravvårdar.