Prästen bär en blå mässhake i Kverrestads kyrka.
Foto: Stig Johansson, Smedstorp

Gudstjänsten

Är en plats för stillhet, lyssnande och bön. Varje söndag hålls gudstjänster i Smedstorps församling. Söndagsskola några söndagar.

Om gudstjänsten.

Förbön i krigstid.
 

Allsmäktige Gud:

Vi kommer till Dig i stor ödmjukhet, för att be för dem som drabbats av krig.

Ge dem mod och styrka genom Din närhet,

lys för dem i deras mörker, ge dem frid och fred.

Vi ber också för de som anfaller:

Rör vid deras hjärtan, så att de kan känna kärlek,

öppna deras ögon, så att de ser medmänniskor i stället för fiender.

Utplåna girighet, avund och hat.

Vi ber också för djuren som vi fått av Dig till nytta och glädje.

Så ber vi för oss själva, sänd en fredsduva över oss och bevara oss från krig.

Detta ber vi om i Din Son Jesu Kristi namn.

Amen.

Text: Annika Johansson

2022-03-15

Söndagsskola

 Under våren kommer vi att ordna söndagsskola för de barn som
 vill, från ca 4 år (eller yngre i vuxens sällskap).
 Vi börjar och avslutar i gudstjänsten, men under en stund går söndagsskolans 
deltagare undan till ett eget rum - vi kommer tydligt att tala om när och hur.
Där läser vi ur barnens bibel och gör någon liten aktivitet tillsammans innan det är dags att gå tillbaka till gudstjänsten igen. 
 Följande gudstjänster kommer att ha söndagsskola:
5 juni i Kverrestad
19 juni i Smedstorp 
Har du frågor:
kontakta Malin Alm på telefon: 0731513443 

Söndagsskola 2022, den gode herden
Söndagsskola 1 maj 2022, den gode herden. Foto: Stig Johansson, Smedstorp

Taizé-gudstjänst


Taizé är en liten by i det sydfranska distriktet Bourgogne. 1940 flyttade en 
ung man, Roger Schutz, dit. Han köpte en liten lantgård och gömde flyktingar 
under kriget.
Efterhand började hans drömmar om en plats för gemenskap, solidaritet och bön 
bli verklighet i en liten brödragemenskap som sedan blev ett kloster. 
För broder Roger, som han nu kallades, var det viktigt att kristna från olika kyrkor 
kände sig hemma och detta ekumeniska tänkande har präglat hela klostret.
Bönen var viktig och man bad med de gamla former för bön som alltid använts 
i klostren. På 1970-talet började alltfler ungdomar söka sig till Taizé och 
efterhand ändrades brödernas böne- och gudstjänstliv. 
För att ungdomarna skulle känna sig välkomna förenklades allt. Man hade 
långa tysta partier i gudstjänsterna. 
En ny slags sånger växte fram. De är korta, ofta byggda på bibelord eller 
gamla kyrkliga texter. 
De återupprepas gång på gång och blir därmed meditativa. 
Musiken till sångerna skrevs främst av en organist från Paris, Jaques Berthier 
(död 1994).
När vi nu i Smedstorps församling återigen inbjuder till Taizégudstjänster 
kommer de meditativa sångerna och tystnaden att utgöra ramen.
6 april kl 18.00 i Kverrestads kyrka
4 maj kl 18.00 i Kverrestads kyrka

Gudstjänsten

Den kan vara med nattvard t ex. högmässa, söndagsmässa
eller utan nattvard t.ex. högmässogudstjänst, söndagsgudstjänst.
Ofta finns det musikinslag i dessa gudstjänster, inte minst från våra körer.

Några söndagskvällar firas taizemässa eller musikgudstjänster.

Under sommaren anordnas
"Musik i sommarkväll".

Du hittar alltid våra aktuella gudstjänster i kalendern i menyn ovanför.
Annonseras även under gudstjänster i Ystads Allehanda på fredagar.

Herre, Du som mig har danat, till det liv var menat skönt, Hjälp mig att förstå Din vilja med de dagar här jag rönt. Herre, Du som väl mig känner vet att här jag ville väl, Ville ibland mina vänner Kärlek ge med ödmjuk själ. Herre, Du ibland mig prövar må jag hålla måttet då. Rikligen Du mig belönar mer än jag kan förstå Herre, Du som tar emot mig håller mig i varsam hand. Tack, att jag får vara hos Dig känna trygghet i Ditt namn.

Dikt av Annika Johansson, Smedstorp.

Kyrkvärdsuppdragets historia.
Kyrkvärden är en lekman i kyrkans tjänst, som är utsedd att hjälpa till vid gudstjänsten. Redan på 400-talet e Kr hade kyrkvärdarna i det kristna Rom ett stort ansvar framförallt för församlingens ekonomi. I Sverige kan uppdraget spåras till 1100-talet. Länge ansvarade kyrkvärden för förvaltning av ekonomi och kyrkobyggnad. 1883 överfördes större delen av denna förvaltning med undantag för ansvaret för kyrkans inventarier på kyrkorådet. En av församlingens utsedda kyrkvärdar ska tillsammans med kyrkoherden ansvara för dessa.

Hur väljs kyrkvärden
I kyrkoordningen fastställs att kyrkorådet ska utse kyrkvärdar bland dem som är döpta och medlemmar i Svenska kyrkan och är röstberättigade i direkta kyrkliga val. Minst två av dem ska vara ledamöter eller ersättare i kyrkorådet. Detta för att garantera sambandet mellan styrelsen och den gudstjänstfirande församlingen. Oftast är en kyrkvärd knuten till en specifik kyrka i församlingen.

Vilka uppgifter har en kyrkvärd
Kyrkvärden hälsar gudstjänstbesökaren välkommen och delar ut psalmbok eller gudstjänstagenda. Under gudstjänsten kan kyrkvärden t. ex. svara för textläsning, vara delaktig i förbön, tända ljus, ta upp kollekt samt hjälpa till vid nattvard och dop. Utanför gudstjänsten hjälper kyrkvärden vid behov prästen med de liturgiska kläderna, räknar och redovisar den upptagna kollekten. Kyrkvärden har också rätt att med en enkel ceremoni avsluta gudstjänsten om prästen hastigt skulle drabbas av sjukdom. 

Texten skriven av:
Eva Danielsson, Kyrkvärd Tosterups kyrka,
Karin Pedersen, Kyrkvärd Ö Ingelstads kyrka
Margith Svensson, Kyrkvärd Smedstorps kyrka
 

Dopdroppe i silver
Dopdroppe Foto: Stig Johansson, Smedstorp
Naturens gåvor visas vid skördegudstjänst i Övraby kyrka.
Skördegudstjänst i Övraby kyrka10 oktober 2021 Foto: Stig Johansson, Smedstorp

De liturgiska färgerna

En viktig del av kyrkans symbolspråk är de liturgiska färgerna, som har anor från 1200-talet.
Först vid slutet av 1800-talet började man i den lutherska kyrkan att markera
kyrkoårets budskap med olika färger. Idag växlar dessa enligt en allmän
färgbestämmelse, som dock kan ha lokala variationer.
Färgerna används på gudstjänstens olika textilier som mässhake, stola,
antependium och predikstolskläde.

Vitt

Representerar glädje, ljus och seger och används vid kyrkoårets Kristusfester
dvs första advent, jul, påsk, konfirmation, vigsel och dop
Guldfärg används på samma sätt som vitt.

Violett och blått

Innebär fasta, bot och eftertanke och används vid advent, under fastetiden
och på domsöndagen.
En särskild nyans av blått är jungfru Marias färg. Sedan 1987 är den fjärde advent Mariadag i Svenska Kyrkan.

Svart

Symboliserar sorg och död och används på långfredagen och vid begravning.
På långfredagen skall altaret vara avklätt och kyrkklockorna tysta.

rött

Står för kärleken, andens eld och martyrernas blod och används vid annandag jul, pingst och martyrdagarna.

Grönt

Är en allmän och neutral färg symboliserande hoppet och det växande livet. Färgen förknippas med vårens och sommarens grönska och brukas vid trettondedagarna och under trefaldighetstiden på sommaren.

Grått

Kan ibland användas på Askonsdag och vardagarna i fastan.

Källa: Kyrkans föremål – beskrivande lexikon
Text: Margith Svensson, Kyrkvärd, Smedstorps kyrka.

Kyrkoårets fem färger

Kyrkoåret har olika färger och dekoration. Kyrkoårets fem färger är vitt, violett, grönt, rött och svart. De syns på textilier, blommor och på prästens kläder.

Vi har swish!

Vårt swish nummer är: 123 277 23 25

Märk med kollekt och gudstjänstens datum.

Qr kod till kollekt via Swish.
Qr kod till kollekt via Swish. Foto: Egen

Läs om söndagen som kommer

Kyrkan har skapat en egen kalender, kyrkoåret. Den handlar bland annat om Jesus liv. Varje söndag och helgdag under kyrkoåret har sitt namn, sitt tema och sina bibeltexter.
Här kan du läsa den kommande söndagens bibeltexter. 

Apostoliska Trosbekännelsen

Vi tror på Gud Fader allsmäktig,
himmelens och jordens skapare.
Vi tror ock på Jesus Kristus,
hans enfödde Son, vår Herre,
vilken är avlad av den helige Ande,
född av jungfrun Maria,
pinad under Pontius Pilatus,
korsfäst, död och begraven,
nederstigen till dödsriket,
på tredje dagen uppstånden igen ifrån de döda,
uppstigen till himmelen,
sittande på allsmäktig Gud Faders högra sida,
därifrån igenkommande till att döma
levande och döda.
Vi tror ock på den helige Ande,
en helig allmännelig kyrka,
de heligas samfund, syndernas förlåtelse,
de dödas uppståndelse och ett evigt liv.

Herrens bön, vår fader.

Vår Fader, du som är i himlen.
Låt ditt namn bli helgat.
Låt ditt rike komma.
Låt din vilja ske på jorden så som i himlen.
Ge oss i dag det bröd vi behöver.
Och förlåt oss våra skulder,
liksom vi har förlåtit dem som står i skuld till oss.
Och utsätt oss inte för prövning,
utan rädda oss från det onda.
Ditt är riket,
din är makten och äran,
i evighet. Amen.

 

Välsignelsen

Herren välsigne oss och bevare oss
Herren låte sitt ansikte lysa över oss
och vare oss nådig.
Herren vände sitt ansikte till oss
och give oss frid.
I Faderns och Sonens och den helige Andes namn.
Amen.