Pålade gravstenar efter säkerhetskontroll
Foto: Stig Johansson, Smedstorp

Gravstenssäkerhet

Varför är gravstenen pålad eller ligger ner? Gravstenar kan pålas eller läggas ned av kyrkogårdsförvaltningen om den bedömts utgöra en risk för besökare eller anställda.

Vi provtrycker gravstenarna 

Smedstorps församling kommer att provtrycka gravstenarna på våra kyrkogårdar, för att säkerställa att inga gravstenar är lösa.

Kyrkogårdsförvaltningen har ansvar för att genomföra regelbundna kontroller och meddelar gravrättsinnehavaren om gravstenen utgör en risk. Det är då gravrättsinnehavarens ansvar att åtgärda en gravstenen eftersom det är gravrättsinnehavarens egendom.

Om man inte kommer i kontakt med gravrättsinnehavaren kan stenen bli pålad eller liggande under en längre tid.

Varför kan ommonteringen/justering  av gravstenar ibland behöva göras?  
Om kyrkogårdsförvaltningen vid kontroll och riskbedömning av gravstenen upptäcker att gravstenen inte är säkert monterad måste det åtgärdas. Kyrkogården måste vara en säker arbetsplats och en säker plats att vistas på.

Vad säger begravningslagen?  
Begravningslagen är tydlig med att det är gravrättsinnehavaren som äger och ansvarar för gravanordningar på gravplatsen.

Hur ofta ska gravstenar besiktigas på en kyrkogård? 
Enligt Arbetsmiljöverkets inspektör ska gravstenarna kontrolleras vart femte år.

Varför ska gravrättsinnehavaren stå för kostnad av ommontering?
Gravrättsinnehavaren har ansvar för att gravstenen är korrekt monterad. Huvudmannen ansvarar för att utföra kontroller så att kyrkogården kan vara en säker plats att vistas på. Huvudmannen godkänner gravrättsinnehavarens gravstensritning utifrån hur gravkvarteret är utformat och att den inte strider mot god gravkultur.

Grundkrav för säkra ”gamla” stenar.

För att en gravsten ska anses stå säkert, ska stenen:
• Inte luta mer än ett visst antal grader som bestäms av stenens höjd och tjocklek.
• Ha minst två dubbar av tillräckligt uthållig hållfasthet och som har en dimension som är anpassad till hålen i stenen
• Kunna separeras från sockeln för att kunna konstatera om dubbar finns, men också kunna lyfta bort sten för t ex textkomplettering och grav-/omgrävning. 
• Tåla en viss last, d v s stå emot 35 kg (350 N) provningskraft.
• Om gravvården består av flera delar, ska samtliga vara dubbade för att tåla lasten.

Så utförs kontrollen.

Se här hur det går till. Öppnar en pdf fil.