Bärbar dator
Foto: Stig Johansson, Smedstorp

Dataskyddsombud

Enligt den nya dataskyddsförordning GDPR som började gälla 2018-05-25 ska varje organisation utse ett dataskyddsombud som övervakar att organisationen följer förordningen.

Ny dataskyddsförordning

Så behandlar vi dina uppgifter när du skickar epost till oss:

Inkommande e-post innehåller i regel personuppgifter. Om du skickar e-post till oss kommer vi att behandla dina personuppgifter genom att läsa, lagra och hantera ditt meddelande samt genom att i förekommande fall föra det vidare till rätt mottagare inom Smedstorps församling. De personuppgifter som behandlas av oss i detta syfte är de som du anger i ditt e-postmeddelande. Om du nämner ditt medlemskap i Svenska kyrkan innebär detta att vi även behandlar uppgifter om din religiösa åskådning.

Den lagliga grunden för denna behandling är en utförd intresseavvägning, där vi har gjort bedömningen att vårt (och ditt) intresse av att e-postmeddelandet hanteras och besvaras väger tillräckligt tungt för att rättfärdiga behandlingen av dina personuppgifter. Så länge ditt meddelande inte övergått till att omfattas av ett ärende med en annan laglig grund har du en rätt att invända mot fortsatt behandling. Då kommer vi att radera alla meddelanden innehållande dina personuppgifter, såvida vi inte har en skyldighet att spara ett eller flera av dem enligt lag eller det finns någon annan berättigad anledning att spara dina meddelanden.

Efter att kommunikationen/ärendet har avslutats kommer vi, beroende på innehållet i ditt e‑postmeddelande, antingen radera meddelandet eller arkivera det i enlighet med tillämpliga arkivbestämmelser.

Om du nämner någon annan person i ett e-postmeddelande till oss behandlas även sådana personuppgifter med stöd av en intresseavvägning, men det kan vara svårt för oss att informera individen om att dennes personuppgifter behandlas i detta fall. Ta hand om dina medmänniskor och nämn endast andra personer än dig själv om du anser att det är nödvändigt.

 

Kyrkorådet i Smedstorps församling har utsett följande person till dataskyddsombud i Smedstorps församling.

Kyrkoherde Eva Katsler, Blentarps församling.

Telefon: 0416255 22Mobil: 070508 95 96.

E-post: Eva Kastler

Bild ovanifrån på en dator, en kaffekopp, en hand som håller i en penna och en skrivbok.

Så behandlar Svenska kyrkan dina personuppgifter

Här får du veta var dina personuppgifter hämtas ifrån, hur vi använder dem och vilka rättigheter du har. Du får också veta vart du ska vända dig om du har frågor kring Svenska kyrkans hantering av personuppgifter.