Blommande skräppor
Foto: Stig Johansson

Församlingsinstruktion

för Smedstorps församling.

Församlingsinstruktion 2021-2025

Uppdraget de närmaste fyra åren

Vi tror att vi alla behöver Guds kärlek, förlåtelse och upprättelse i våra liv. Det erfar vi ibland med tacksamhet i våra liv.
Det är kärleken, förlåtelsen och upprättelsen som bär upp livets alla relationer. Det som ger mod, kraft att leva i tillit och tro på Gud och i gemenskap med våra medmänniskor.

Församlingen vill de närmsta fyra åren arbeta aktivt med gudstjänster.
Vi vill öka lekmans medverkan i gudstjänsten.
Vi kommer även att arbeta med nattvardens teologi genom samtal i arbetslaget, med förtroendevalda. Vi arbetar aktivt med att bjuda in till dop och konfirmation.
Vi vill arbeta för att starta en ungdomsgrupp och utbilda unga ledare till hjälp i konfirmandarbetet.

Församlingens grundläggande uppgift
Gudstjänst

”De höll samman och möttes varje dag troget i templet och i hemmen bröt de brödet och höll måltid med varandra i jublande, uppriktig glädje”
Apg 2:44.
Den gemenskap och glädje som fanns mellan människor i urkyrkan tror vi är en viktig del av vad det innebär att vara kyrka.
Gemenskapen är ett kännetecken för kyrka, de troendes hem.
Den öppna gemenskap och uppriktiga glädje vill vi som församling ska finnas här hos oss.
Vi vill fira gudstjänst i glädje tillsammans med alla, små, stora, unga och äldre.

Undervisning

Undervisning i den kristna tron ingår som en naturlig del i gudstjänsten och i våra verksamheter. Människan behöver samtala om sina livsfrågor och fundera över trons betydelse i livet.
Församlingen vill vara ett bollplank och en samtalspartner för varje människa som önskar det. Vi tar emot dig med kärlek och förväntan, orden välkomnar dopbarnet in i Kristi världsvida kyrka.
Med den förväntan tar vi emot varje individ som kommer till församlingens verksamheter.
Vi önskar att alla ska leva i sina dop.
Konfirmationstiden sätter fokus på dopet, ger ungdomarna möjlighet till reflektion och en personlig tro.
”Du vet väl om att du är värdefull, att du är viktig här och nu, att du är älskad för din egen skull för ingen annan är som du”.
Psalm 791 förmedlar det vi önskar att varje människa ska få känna i sitt liv. En människosyn där varje människa är älskad av Gud. Så många ungdomar mår dåligt. Församlingen vill bekräfta ungdomarna, de ska få känna sig välkomna, sedda och värdefulla.

Vårt hopp och önskan är att församlingen ska vara en välkomnande plats. En plats där man känner samhörighet, känner sig behövd. Det är även bland våra konfirmander som kyrkan kan rekrytera framtidens kyrkvärdar och personal.
Vi välkomnar alla ungdomar som vill bli konfirmerade.

Diakoni

Diakoni är tro omsatt i handling. Församlingen har ingen anställd diakon. Hela arbetslaget får hjälpas åt att ta diakonalt ansvar i mötet med människor.
Församlingens diakonala ansvar konkretiseras på olika sätt:
Vi erbjuder öppna samlingar för olika åldrar med olika inriktningar, t ex öppen förskola, café för daglediga och onsdagsträffen.
Vi erbjuder gruppverksamhet såsom syförening

För efterlevande bjuds in till sorgegrupp eller samtal för den enskilde sörjande.
Samtal och själavård är ytterligare ett sätt att se tron omsatt i handling.
Prästerna har ett särskilt ansvar här, men samtal och möten med människor sker hela tiden.
Våra vaktmästare möter t ex många människor på kyrkogårdarna varje vecka.
En enkel och konkret fråga från en besökare kan vara ingången till ett djupare samtal samt också lindra ensamhet och sorg.

Mission

Vi bedriver inte mission i ordets ursprungliga betydelse. Fast vi vill att alla människor ska vara en del av gemenskapen i kyrkan.
Mission innebär för oss erbjudandet att bli delaktig i församlingens gemenskap.
Detta märks kanske tydligast vid dop när vi välkomnar dopkandidaten i kyrkans gemenskap.
Människor ska känna sig välkomna och delaktiga i församlingen.
Vi anställda, förtroendevalda och frivilliga företräder kyrkan i möten med människor.

Församlingens internationella arbete är mycket aktivt och under året anordnas evenemang med insamlingar samt informeras kring kyrkans internationella arbete.
Vårt församlingsblad som ges ut fyra gånger per år, bjuder in till gudstjänster och verksamheter.
Det når alla hushåll i församlingen, finns även på sociala medier och vår hemsida.

Genom detta hoppas vi väcka intresse för kyrkan.

Läs församlingsinstruktion 2021-2025

Lättläst folder.

Vill du läsa hela församlingsinstruktionen i orginal så finns den att ladda ner här som PDF-fil.