En kyrkogård i solsken.
Foto: Jenny Sigeman /Ikon

Kulturarv på våra kyrkogårdar

Kyrkor och kyrkogårdar som har kommit till före 1940 är skyddade enligt Kulturminneslagen. Det betyder bl a att de ska vårdas så att det kulturhistoriska värdet inte minskas.

När vi vill göra något som ändrar utformningen av kyrkogården, t ex ta bort en häck eller anlägga en ny askgravplats måste vi söka tillstånd hos Länsstyrelsen.

Vi har träffat Eva Nyström Tagesson, Stiftsantikvarie och Raoul Hjärtström, Antikvarie på Länsstyrelsen, för en pratstund om vad det innebär att bevara ett kulturhistoriskt värde.

- Våra begravningstraditioner har precis som samhället i stort ändrats över tiden, säger Eva. Att bevara det kulturhistoriska värdet på våra kyrkogårdar handlar mycket om att hitta bra sätt att förena nya gravskick med gamla, så att helheten blir bra.  

- Om man planerar en åtgärd är en bra början att fundera över vad som utmärker hela kyrkogården och den del där man vill göra en förändring, säger Raoul. Hur gamla är gravarna som redan finns där? Hur är de olika delarna på kyrkogården avgränsade? Finns det träd som kanske varit med sedan kyrkogården anlades? Det är viktigt att se till både helheten och detaljerna.

På vilka grunder tas sedan beslutet?

- Vår utgångspunkt är alltid att alla kyrkogårdar är unika, fortsätter Raoul. Därför behandlar vi varje ärende individuellt och ser till helheten på den aktuella kyrkogården. Vi tittar på hur det man vill göra stämmer med kyrkogården i övrigt.  Passar platsen man tänkt sig? Kommer åtgärden att påverka omgivande delar på ett negativt sätt?

Ibland hör man att något fått klartecken av Länsstyrelsen i ett län, men att något liknande fått avslag i ett annat län. Hur kan det komma sig?

- Det beror just på att varje ärende och varje kyrkogård är unik. Det som fungerar i ett sammanhang behöver inte fungera i ett annat och det gäller, precis om Eva sa tidigare, att se till helheten i varje enskilt fall, säger Raoul.

Det är ingen tvekan om att våra kyrkogårdar är en viktig del i vårt kulturarv och det handlar inte bara om kyrkogårdshistoria och arkitektur. Det finns också ett grönt kulturarv i form av växter och träd och, inte minst viktigt, speglingen av bygdens historia och de människor som verkat där.

-  För mig går kulturvård på våra kyrkogårdar hand i hand med hållbarhet och miljövård. Vi har ett ansvar att tillsammans vårda det som tidigare generationer byggt upp och ge det vidare till de som kommer efter oss, avslutar Eva.