Sjukhuskyrkans symbol.
Foto: IKON

Sjukhuskyrkan-Skas

Andlig vård innebär att stödja och hjälpa, ge mod och hopp och att bistå vid omorientering inför nya faser i livet. Existentiella frågor handlar om människans grundläggande sätt att vara

Sjukhuskyrkan-SKAS

Andlig vård
Som existerande förhåller sig människan till sig själv, till världen, till sina möjligheter. Reflektionen över hennes liv kan ge möjligheter och insikter som stöder en god avslutning av livet.

Andliga frågor handlar om människans djupaste relationer till sig själv; andra och gud eller andra högre makter. Den andliga dim.ensionen innefattar människans känsla av mening och mål med livet. Andlig styrka kan bidra till uthållighet. Religiösa frågor hör hemma i den sociala institution av människor som delar samma tro.

Det religiösa behovet får sina svar genom bön, läsning ur den religiösa urkunden, gudstjänster och riter. Dessa kan ge kraft att klara kriser och att leva med sjukdomen sant skänka en känsla av frid, trygghet och hopp. Detta gäller även för samtalet med närstående.

Samtalet
 Sjukhuskyrkan erbjuder personal, patienter och anhöriga professionell samtalshjälp i form av själavård, terapier, krisstöd, avlastande samtal, personalstöd samt gruppsamtal. Vi besitter bred kompetens, lång erfarenhet och omfattas av total tystnadsplikt.

Goda möten
- Livskris 

- Svåra besked 

- Förluster 

- Konflikter 

Röster om sjukhuskyrkan
”Sjukhuskyrkan är en bra resurs för anhöriga, pa­tienter och personal. De är ett stöd i vårt arbete med patienten, samt för vårt eget välbefinnande.”
Undersköterska.

”ag har i många år träffat sjukhuskyrkan som varit ett stöd under min sjukdom. Med dem kan man prata om allt som rör livet!” 
Patient.

”Jag har fått ett stöd och en tröst i min sorg som jag inte trodde var möjlig, både innan och efter min makes död. Det har gett mig styrka att leva vidare. ” 
Anhörig.

”Inga frågor eller samtalsämnen är främmande eller för svåra eller för små. Bemötandet är fyllt av erfar­enhet och professionalism, men framförallt medkän­nande.” 
Anhörig.

”Sjukhuskyrkan är stödjande för personalen som ofta, kanske dagligen, möter människor i kris. Det goda samtalet kan ge perspektiv på etiska frågor och inge hopp och förtröstan till alla, oavsett tro.” 
Överläkare.

Kontakt och information
Hélena Axelsson Eriksson
Sjukhuspräst, psykodynamisk terapeut.
0500-43 12 59.
helena.axelsson.eriksson@vgregion.se

Mikael Mattisson
Sjukhuspastor, KBT-terapeut.
0500-43 12 65.
mikael.mattisson@vgregion.se

Katarina Lindgren, diakon
0500-47 65 78
katarina.lindgren@svenskakyrkan.se