Kyrkogårdar

Här kan Du läsa lite om våra fina kyrkogårdar:

(Texterna är delvis utdrag ur Anneli Borg  och Örjan Hedhmans
rapport 2012:01-05, Kyrkogårdsinventering 2011)

Hjortkvarns kyrkogård

Begravningsplatsen anlades år 1886, och fungerade först som begravningsplats med klockstapel. Adventskyrkan byggdes år 1931-1933.

Kyrkogården omges av en granhäck. En brant slänt gränsar mot Hjortkvarnsån.

Några gravvårdar har gjutjärnsdetaljer som visar på närheten till Gryts bruk och dess tidigare verksamhet.

Minneslunden är placerad i det nordöstra hörnet av kyrkogården. Där finns även en askgravplats. 

Bo kyrkogård

Bo kyrka uppfördes år 1733, kyrkogården är lika gammal som kyrkan. Norr om kyrkan finns ett gravkapell uppfört 1744 för Sofia Wrede.

Kyrka och kyrkogård ligger precis intill vägen mot Boo slott. Kyrkogården omgärdas av lärkträd från 1830-talet och ett av landets nordligaste bokbestånd. En skogsvaktare från Skåne, anställd på Boo slott, hade med sig ollon och planterade bokbeståndet runt kyrkan.

Kyrkogården är gräsbevuxen, med karaktär av äng. Under våren är kyrkogården översållad med vilda påskliljor och vitsippor.

Västra delen av kyrkogården domineras av höga, bautastensliknande gravstenar vilka är resta över fideikommissarier till Boo slott. 

Svennevads kyrkogård

Kyrkogården är gräsbevuxen och har grusgångar. Till viss del kan man se att järnhanteringen varit en viktig näring i socknen bland annat genom grindar, staket och kors.

På kyrkogården finns en minneslundstrax söder om kyrkan samt även en askgravplats väster om kyrkan.

I kvarter E  finns gravvårdar med karaktär av allmänna linjegravar.

Kyrkogårdens äldsta del har ett stort antal äldre gravvårdar kvar, från sent 1800-tal till 1900-talets första hälft. Några stora grusgravar med stenram, smidda staket och kätting finns bevarade.

I trakten var det vanligt förekommande att man namngav sitt torp eller gård med ett bibliskt namn. På ett flertal av gravvårdarna kan man därför se namnen Jeriko, Jerusalem eller Betlehem.

Pålsboda kyrkogård

Detta är en skogskyrkogård som togs i bruk 1939. Tidigare begravdes Pålsboda-borna vanligtvis på Sköllersta kyrkogård.

Kyrkomuren har lagts av Schagerström. Grindarna är tillverkade av Smidesmästare Strömstedt från Tarsta.

Kyrkogården är placerad på en rullstensås. Kvarteren är osymmetriskt utformade helt enligt tidens ideal med gräs, blåbärsris, höga tallar, granar och lövträd. Gravplatserna är placerade mellan tallarna.

Gångar av både grus och asfalt är likt den upplevelsen man får av en skogspromenad. De äldsta gravarna ligger norr om kyrkan uppe på kyrkogården. Närmast kyrkan finns flera gravhällar placerade.

År 1991 utvidgades kyrkogården. Den skiljer sig markant från den äldre delen. Centralt i den nya delen finns en minneslund samt en askgravplats.

Sköllersta kyrkogård

På södra delen finns en spåntäckt klockstapel  uppförd 1666-67. Klockstapeln står så att dess grund på södra sidan är i liv med kyrkogårdsmuren.

Det finns också ovanligt många gravvårdar och hällar av kalksten av varierande ålder, bla tidigt 1800-tal.

Där finns flera stenar som är borttagna efter att gravrätter lämnats tillbaka. Här finns en stor mängd stenar från linjegravar.

På kyrkogården finns även minneslund och askgravplats.

Kyrkogården omgärdas av en stenmur samt en trädkrans. Kyrkogården är bevuxen med gräs och har gångar av grus och kalkstensplattor.