Gudstjänst - delaktighet

Ett möte med Gud - ett möte med varandra

Det viktiga i församlingens liv är att samlas till gudstjänst. Kyrkans tro, bekännelse och lära är de centrala delarna av vår evangelisk-lutherska kyrka. Dop, nattvard och konfirmation är oundgängligt i Svenska kyrkans församlingar. Gudstjänst, mission, diakoni och undervisning är de verksamheter som måste finnas i en församling. Utan dessa delar förlorar församlingen sin identitet som församling i Svenska kyrkan.

Gudstjänsten är församlingens hjärtpunkt och ett uttryck för församlingens andliga liv. I Sköllersta församling firas huvudgudstjänst varje vecka, söndag och helgdag. Övriga gudstjänster är vecko- och familjemässor, vecko- och familjegudstjänster, helgmålsböner och musikgudstjänster.

Sköllersta församling bildades den 1 januari 2010 genom en sammanläggning av Bo-Svennevads och Sköllersta församlingar.Till församlingens glädjeämnen hör gemenskapen i gudstjänsterna och vår förhoppning är att kunna öka deltagandet, även av barn och konfirmander.

Vi satsar på bemötande och tillgänglighet. Ett av församlingens utvecklingsområden är:

• Gudstjänstlivet med inriktning på delaktighet och gemenskap.

Från detta föddes tanken med att skapa gudstjänstgrupper. Läs mer under fliken "Gudstjänstgrupper" här till vänster.