Att vara medlem i Svenska kyrkan

Allt detta stödjer den som väljer ett medlemsskap i Svenska kyrkan, dvs betalar kyrkoavgift. Ca 80% av avgiften tillfaller Sköllersta församling, och resten går till stiftet och den nationella nivån.

Sköllersta församling vill också vara ett stöd för sörjande, de äldre samt daglediga och ensamma. Det sker t ex genom soppluncher, hembesök och sorgegrupper. Kyrkan behövs också när något oväntat händer, i krissituationer.

Vi tycker det är viktigt att verka för barn, ungdomar och familjer, och det lägger församlingen mycket arbete på.

Det som inte krävs av församlingen är att även ha annan verksamhet. Det vill dock Sköllersta församling ha.

Dessutom ingår i vår församling  ovanligt många kyrkobyggnader: fem kyrkor och lika många kyrkogårdar vilka skall vårdas.

Vår församling sträcker sig från Hjortkvarn i söder till Sköllersta i norr. Alla svenska kyrkans församlingar följer ett regelverk, kyrkoordningen. Däri ingår bl a gudstjänst, dop, vigsel, begravning och konfirmation. Svenska kyrkan är också huvudman för begravningsverksamheten.