Ramsells gravkor
Foto: Ingrid Hagewald

Begravningsavgiften

Begravningsavgiften gäller ALLA som är folkbokförda i Sverige oavsett om du tillhör något trossamfund eller ej.

Kyrkoavgiften betalas av medlemmar i Svenska kyrkan medan begravningsavgiften betalas av alla som är folkbokförda i Sverige och har en kommunalt beskattningsbar inkomst, oavsett religion. Begravningsavgiften finansierar begravningsverksamheten. 

Ny enhetlig begravningsavgift från 2017

Riksdagen har beslutat om en enhetlig begravningsavgift. 1 januari 2017 infördes en enhetlig begravningsavgift för alla som är folkbokförda i Sverige, förutom dem i Stockholm och Tranås. Lagändringen gäller när en församling eller ett pastorat i Svenska kyrkan är huvudman för begravningsverksamheten. 

DEN EXAKTA AVGIFTSSATSEN

Kammarkollegiet har fastställt avgiftssatsen för nästa år till 26,1 öre per hundralapp, en ökning med 0,8 öre från föregående år. Den enhetliga avgiften tas ut från 2021 och syns på slutskattebeskedet 2022.

Avgiftssatsen för 2022 blir 26,1 öre per hundralapp. För en person som tjänar 250 000 kr om året innebär det en avgift om 652,50 kr per år, eller drygt 54 kr per månad. Avgiftssatsen för 2021 var 25,3 öre per hundralapp.

Begravningsavgiften

Hur mycket du betalar kan du se på ditt besked om din slutliga skatt. Begravningsavgiften är en avgift för begravningsverksamheten och det innebär alla de olika åtgärder som har direkt samband med förvaltningen av de allmänna begravningsplatserna.

Där ingår att anordna och hålla tillräckligt antal gravplatser, att ta emot stoft för förvaring och visning, att sköta gravsättning och kremering samt att kunna tillhandahålla en lämplig lokal för begravningsceremoni utan religiösa symboler vid borgerlig begravning.

Utöver detta ingår att hålla personal, byggnader, maskiner och allt annat som behövs för verksamheten, inte minst att anlägga, sköta och vårda kyrkogårdar och begravningsplatser. Dock ingår ingen vanlig gravskötsel.

Begravningsavgiften finansierar begravningsverksamheten för alla folkbokförda i Sverige oavsett inkomst, bostadsort eller ålder. Alla måste gravsättas.

Vad får jag för min begravningsavgift?

 • gravplats eller motsvarande på allmän begravningsplats under 25 år.

 • gravsättning inklusive gravöppning, återfyllnad och iordningställande av en öppnad grav.

 • transporter från det att vi övertagit ansvaret för stoftet till dess att gravsättningen har skett, med undantag av transport för gravsättning på annan ort, om inte transporten beror på ett avtal om tillhandahållande av särskilda gravplatser.

 • kremering

 • lokal för förvaring och visning av stoftet.

 • lokal för begravningsceremoni utan religiösa symboler.

 • Om den avlidna är församlingsmedlem så får man utan kostnad tillgång till lokal för minnesstund.

Skötsel av kyrkogårdens/begravningsplatsens allmänna ytor, nyanläggningar,
vård och underhåll även av kulturhistoriskt värdefulla gravvårdar.

De tjänster som är utan kostnad i den församling där vi är folkbokförda har vi också rätt att få i annan församling i Sverige om tillgången till gravplatsmark medger det. Ett dödfött barn kan också få gravplats eller motsvarande och kan därmed gravsättas på samma villkor trots att ingen folkbokföring skett.

Vad får jag betala själv?

 • kista och svepning

 • kistdekoration

 • annonsering

 • transport av kistan från hem/sjukhus till bisättningslokal

 • urna

 • minnesstund (om man inte är församlingsmedlem)

 • gravsten

 • skötsel av graven

Begravningsombud:
Per-Gunnar Rudolfsson
tel: 076-361 01 20