Våra kyrkor

Våra kyrkor är väldigt olika i ålder. Från 1100-1200-tal i Hagshult till 1941 i Skillingaryd

Hagshults kyrka

Äldsta delarna från 1100-1200-talet. Koordinater: 57°20′23.09″N 14°11′25.24″Ö

Hagshults kyrka

Det råder ovisshet om kyrkan uppfördes under 1100-talet eller 1200-talet. Den bestod från början endast av ett långhus uppfört i gråsten. Det var efter reformationen under 1500-talet, som kyrkan utökades med ett kor i öster och sakristia på norra sidan. 1751 byggdes ett nytt rakslutande kor. 1780 blev sakristian ombyggd. Vapenhuset av trä som haft sin plats vid södra ingången revs 1880-1889. Ett nytt uppfördes vid västra ingången. Interiören präglas av ett 30-tal målningar från 1600-talet som togs fram på nytt vid en restaurering 1940 efter att ha varit överkalkade. I den rika målningsskruden finns bland annat en passionsfris som skildrar Jesu lidande. De bibliska personerna är målade i tidsenliga 1600-tals kläder. Det är okänt vem som försett kyrkan med målningarna. Den täckta rödfärgade klockstapeln med sin svängda huv är uppförd i slutet av 1700-talet. I denna hänger två klockor från 1600- och 1700-talet. 
Ett triumfkrucifix som har sin plats på korväggen över altaret är från 1200-talet.
Madonnabilden i ek dateras till 1200-talet.
Dopfunten är utförd i sandsten under 1100-talet. Cuppan har reliefer i form av djurbilder.
Predikstolen har en rundformad nyklassicistisk utformning.

Tofteryds kyrka

Invigd 1838. Koordinater: 57°24′17.9″N 14°11′24.2″Ö

Tofteryds kyrka

Kyrkan som uppfördes 1833-1835 ersatte en medeltida kyrka belägen på samma plats. Delar av medeltidskyrkan ingår i den nuvarande kyrkan. Den nyklassicistiska kyrkan byggdes efter ritningar av Fredrik Bäck vid Överintendentsämbetet. Den invigdes av biskop Esaias Tegnér 1838. Kyrkan är byggd av gråsten och består av långhus med rakslutande kor i öster, och sakristia på norra sidan. Kyrktornet i väster där huvudingången är belägen är försett med en tidenlig öppen lanternin krönt av ett kors. Kyrkorummets innertak är av trätunnvalstyp. 1935 försågs de två korfönstren med glasmålningar av konstnären Gunnar Torhamn.

Dopfunten från 1100-talet anses vara utförd av Njudungsgruppen.
Altartavlan med motiv "Kristi himmelsfärd" är ett verk av konstnär C G Liefendahl, Strängnäs. Tavlan ingår i en altaruppställning från 1832 bestående av marmorerade kolonner med överstycke i form av en strålsol.
Predikstolen från 1832 med ljudtak är rundformad med förgylld dekor.
Öppen bänkinredning som ersatte den tidigare slutna, tillkom 1909.
Orgeläktaren med utsvängt mittparti erhöll 1944 bilder ur Nya testamentet.
1855 byggdes en orgel av August Rosenborg, Vadstena. Orgelfasaden uppfördes efter ritningar av Carl-Gustaf Blom-Carlsson.

Åkers kyrka

Invigd 1845. Koordinater 57°22′47.8″N 13°59′44.2″Ö

Åkers kyrka

Den allra första kyrkan lär ha varit en byggnad uppförd i trä på den plats där Hembygdsgården är belägen. Under 1500-talet byggdes en kyrka i sten. Grundrester från denna kyrka finns under den nuvarande kyrkans golv. Det var en kyrka utan torn. Klockorna hade sin plats i en klockstapel.

Nuvarande kyrka i nyklassisk stil uppfördes 1843–1845 av byggmästare Peter Pettersson i Tåå. Kyrkan är byggd av gråsten och består av långhus med halvrunt kor i öster. Vid västra kortsidan finns ett lågt kyrktorn vars tak har en öppen lanternin av trä. Vid långhusets norra sida finns en halvrund sakristia. Ingångar finns vid tornets västra sida samt vid långhusets södra sida. Väggarna är spritputsade i vitt och taket är belagt med svartmålad plåt.

Interiören är av salkyrkotyp med tunnvalv. Kortaket dekorerades 1938 av konstnären Torsten Hjelm med motiv: ” Kristi uppståndelse”.

Ett krucifix är från 1300-talet.
En klocka är från 1528.
Dopfunten är skulpterad 1938 av Erik Sand.
Altartavlan är utförd 1938 av K G Liefwendahl och har motivet "Herdarnas tillbedjan".
Altaruppställningen som omger altartavlan är samtida med kyrkan byggnadsår. Den består av kolonner krönt av ett rundbågit överstycke med en strålsol.
I vapenhuset finns den äldre altartavlan från 1700-talet med motivet "Nattvarden".
Sluten bänkinredning.
Orgelläktaren samt den bevarade orgelfasaden är ritad 1854 av Johan Fredrik Åbom.

Skillingaryds kyrka

Invigd 1941. Koordinater 57°25′53.6″N 14°5′33″Ö

Skillingaryds kyrka

Kyrkan uppfördes 1941 efter ritningar av arkitekt Paul Boberg och skulle enligt ursprungsplanerna användas som församlingshem. Men byggnaden invigdes till kyrka tredje söndagen i advent 1941 av biskop Yngve Brilioth. En renovering av kyrkan genomfördes 1981.

I koret finns en al seccomålning utförd av konstnär Torsten Hjelm. Målningen utfördes 1941 och genomgick därefter en del förändringar. Sitt slutliga utseende fick målningen 1981 genom samme konstnär. Målningen är en illustration till Jesu missionsbefallning.