Gravstenskontroller på Skillingaryds kyrkogård

Gravstenskontroller inom Skillingaryds församling.  

Centrala gravvårdskommitén (CGK) har utfärdat anvisningar
för kontroll av gravstenar.
Det åligger den som ansvarar för kyrkogården att utföra denna kontroll.
(Huvudman)

Vid besiktning av gravplatser på kyrkogårdarna har det konstaterats
att gravstenar kan sakna dubbning/ kan ha bristfälliga dubbar/ lutar kraftigt eller sakna förankring i marken.
Gravstenen kan därmed välta och skada personal, allmänhet och egendom. Dessutom finns det risk att gravstenen går sönder när den faller.

Enligt 7 kapitel  §30 är det gravrättsinnehavarens ansvar
att hålla gravplatsen i ordnat och värdigt skick,
vilket omfattar att gravanordningen, det vill säga gravstenen,
inte utgör något hot mot arbetsmiljön och säkerhet på gravplatsen.

Vi på kyrkogården håller på att testar gravanordningar på kyrkogårdarna och de gravstenar som inte uppfyller CGK:s riktlinjer skickar vi brev till dess gravrättsinnehavare för att informera om att deras gravsten inte är säker. Brev skickas endast till gravrättsinnehavare vars gravsten inte är säker.
Det är då gravrättsinnehavarens ansvar att se till att gravstenen säkras
och det är gravrättsinnehavaren som kontaktar en entreprenör,
stenhuggeri eller utför arbetet själv enligt gällande riktlinjer.
Det är viktigt att man meddelar kyrkogårdens personal efter utförandet
så att vi kan provtesta stenen. 
Detta för att säkerställa att de uppfyller kraven
samt att vi kan föra in i gravboken att gravstenarna är säkrade.

Det kommer fortlöpande att göras kontroller av gravanordningar framöver på våra kyrkogårdar och vi kommer att meddela om vilka områden som testats via anslagstavlor på de olika kyrkogårdarna.

Vill ni ha ytterligare information så är ni välkomna att ringa till oss på kyrkogården.

Med vänliga hälsningar
 
Kyrkogårdspersonalen / Anna-Karin Görebrant, Peter Nilsson, Linda Ekros samt Robert Abrahamsson

Tel: 0370-375780 och 0370-375783