Så behandlar vi dina personuppgifter

Personuppgiftslagen ersattes 25 maj 2018 av GDPR (General Protection Regualtion)

Behandling av personuppgifter

Om du är medlem i Svenska kyrkan behandlar vi vissa av dina personuppgifter för att kunna fullgöra vårt uppdrag - ta ut avgifter, skicka ut information m.m. De uppgifter som behandlas om dig är namn, personummer, adress och telefonnummer. Uppgifterna raderas ur vårt system om du väljer att gå ur Svenska kyrkan, men kan finnas arkiverade i enlighet med arkivlagen (1990:782).

Om du som medlem får barn kommer ditt barns namn och personummer att registreras hos oss så att vi kan skicka ut en inbjudan till dop. I ett sådant fall registreras även din egen civilstatus. Väljer du att inte döpa ditt barn raderas dessa uppgifter efter fyra månader. Uppgifterna behandlas med stöd av 19 kap. 8 § i Kyrkoordningen. Där framgår att information om möjligheten till dop ska skickas ut till alla medlemmar vars barn är yngre än sex månader. 

Till medlemmar i årskurs 8 skickar vi ut inbjudan till konfirmation.

Vi skickar varje år in uppgifter om de som är medlemmar i Svenska kyrkan till Skatteverket enligt 5 § lagen om avgift till registrerat trossamfund (1999:291). 

Dina rättigheter 

Du har enligt dataskyddsförordningen rätt att utan kostnad få ett utdrag av de personuppgifter som vi behandlar om dig samt information om hur vi behandlar dem, under förutsättning att du kan styrka din identitet. 

Du har även rätt att begära rättelse eller komplettering av de personuppgifter som vi behandlar om dig. Under tiden vi kontrollerar om uppgifterna är korrekta kan du begära att behandlingen av dina personuppgifter begränsas, vilket innebär att de endast får lagras av oss tills vidare. 

Om du anser att vår behandling av dina personuppgifter är olaglig eller inte sker på ett korrekt sätt har du rätt att inge ett klagomål till Datainspektionen. 

Vid frågor om vår behandling av dina personuppgifter är du välkommen att höra av dig till: Skatelövs pastorat, Skatelövs församlingshem, 342 55 Grimslöv. Telefon 0470-75 09 50. Epost skatelov.pastorat@svenskakyrkan.se

Vårt dataskyddsombud är Tom Angeling, telefon 0470-77 38 18, epost tom.angeling@svenskakyrkan.se

Länk till Svenska kyrkans information om behandling av personuppgifter:

https://www.svenskakyrkan.se/sa-behandlar-svenska-kyrkan-dina-personuppgifter