Kyrkogårdar

GRAVRÄTT                                                                                                                                Alla församlingsbor i Skatelövs och Västra Torsås församlingar har tillgång till gratis gravrätt för 25 år, räknat från den avlidnes begravningstidpunkt. Efter de första 25 åren kan gravrätten förlängas med ytterligare 25 år i taget. Kostnaden för en sådan förlängning är 900 kronor per gravrum. För en normal gravplats med två gravrum blir avgiften 1800 kronor. Vad är då en gravrätt?  Gravrätt kallas det när en bestämd gravplats på en kyrkogård upplåts till någon för gravsättning. Gravrätten får endast utövas av den som i gravboken eller gravregistret är antecknad som innehavare av gravrätten. Om du flyttar eller byter adress är det bra om du meddelar församlingen (kyrkogårdsförvaltningen) din nya adress. Den officiella adressändringen, som sker via Skatteverket, kommer inte alltid kyrkan till del. Om gravrättsinnehavaren avlider, ska de efterlevande meddela församlingen inom sex månader om vem/vilka, som är ny eller nya gravrättsinnehavare. Om ingen anmälan görs eller om ingen kan/villta över, kommer gravrätten efter en prövotid att anses återlämnad.

GRAVSKÖTSEL
Ansvaret för skötseln av begravningsplatsen delas mellan kyrkogårdsinnehavaren och gravrättsinnehavaren. Gravrättsinnehavaren ansvarar för sin grav samtidigt som församlingen ansvarar för övriga delar av begravningsplatsen. Det åligger sålunda gravrättsinnehavaren att hålla gravplatsen i ordnat och värdigt skick.

SKÖTSELAVTAL
Det går att överlåta skötseln av gravplatsen till församlingen(kyrkogårdsinnehavaren) mot en fastställd avgift. Skötselavgiften är fr o m  2013:
År 1-10   1000 kronor/år
År 11-20 1200 kronor/år
Skötselavtal tecknas för 5, 10 eller 20 år. Ett skötselavtal för 10 år kostar således 10000 kr. För 20 år blir kostnaden 22000 kronor.
I avtalet ingår en tidig vårplantering och en sommarplantering med för årstiden lämpliga plantor. Därtill hör gödning, vattning, jordbyte, borttag av ogräs, borttag av vissna snittblommor samt övrig tillsyn av rabatten. På hösten grävs blommorna upp och rabatten täcks med granris före vintern.

För frågor angående din gravplats eller för teckning av gravskötselavtal kontakta: Kyrkogårdsförman Mats Marcusson, telefon: 0470-75 09 59