Foto: Karin Hagberg

Ölmstad kyrkogård

Historik, med anor från 1100-talet.

Ölmstads kyrka med tillhörande kyrkogård uppfördes troligen
under 1100-talets andra hälft.
Ölmstads kyrkogård har medeltida kontinuitet. Kyrkogården är
uppdelad i två delar, en äldre, belägen runt kyrkobyggnaden och
en yngre, öster om den gamla, vilken anlades 1957 efter ritningar
av stadsträdgårdsmästare Ivar Andersson och arkitekt Boo D:son
Widéen från Jönköping och invigdes 1958. De två delarna är olika
till sina karaktärer. Den äldre delas i fyra gräsklädda kvarter av korsande
grusgångar. Den enda vegetationen förutom den omgivande
trädkransen, är en cypresshäck söder om kyrkan. Norr om kyrkan
finns ett köpegravskvarter med välbevarade vårdar från 1800-talets
början och framåt. Det har en ålderdomlig karaktär som avviker från
den övriga kyrkogården. Söder om kyrkan finns ett unikt allmänna
linjen-kvarter med vårdar från 1936-1959.  Av vad som idag är känt
finns inget liknande i varken Jönköpings, Östergötlands eller Kalmar
län. Dessutom finns rester av allmänna linjen i resterande två
kvarter på gamla kyrkogården.
Den nya är helt modern till karaktären, med likartade gravvårdar
i upprepade rader i nord-sydlig riktning. Vegetationen används här
för att skapa en rumslighet på den relativt stora ytan. I det nordvästra
hörnet på nya kyrkogården finns ett bårhus, jämnårigt med kyrkogården.