Begravning

När någon dör, som tillhört Svenska kyrkan, kan de anhöriga så snart de vill ta kontakt med församlingsexpeditionen. Vi hjälper gärna till såväl före som under och efter begravningen.

Och ljuset lyser i mörkret, och mörkret har inte övervunnit det.

Joh 1:5
En kyrkgång där ett barn och en gammal person går hand i hand mot dörren

Boka begravning

Bokning av begravning görs via bokningstelefon: 08-505 815 01, telefontiden för bokningen måndag-torsdag kl 09.00-12.00.
E-post: skarpnack.bokning@svenskakyrkan.se
OBS! Bokningen är stängd röda dagar, storhelger och klämdagar. 

Det går också bra att boka begravning i annan församlingskyrka. Finns önskemål om någon särskild präst går det bra att nämna detta vid bokningen.

Sedan 1 maj 2012 gäller att en begravning ska ske inom en månad efter dödsfallet. Det innebär att det i vissa fall kan vara svårt att få den präst man önskar, men församlingen försöker hjälpa till på bästa sätt.

Kontakt med präst, musiker och övrig personal hittar du under Kontakt/Anställda medarbetare.

 

Om en begravning

Kontakta församlingskansliet för bokning av begravning. Om begravningen ska ske i annan församling tas kontakt med denna så snart som möjligt. När det gäller de praktiska göromålen kontaktas i allmänhet en begravningsbyrå som tar hand om så mycket som de anhöriga önskar.

Prästen kommer
När någon närstående rycks bort, förändras tillvaron drastiskt. Många och ofta blandade känslor dyker upp; upprördhet, förtvivlan, tomhet, sorg och kanske vrede.

Församlingen vill hjälpa till i sorgearbetet, och den förste som kontaktar de anhöriga är prästen. Den präst som ansvarar för begravning kommer att ta kontakt med anhöriga efter att tid för begravning är bestämd.

Prästen och de anhöriga bestämmer tillsammans hur begravningen ska gå till. I lugn och ro planeras psalmer, text och musik.

Inför begravningen

Blommor, annonser i tidningar och kaffe efter begravningsgudstjänsten är några saker som ska planeras. Det är de anhöriga själva, i enlighet med den dödes vilja, som avgör arrangemangen. För den som har frågor går det bra att rådgöra med församlingens personal.

Det är tre saker som det är brukligt att ordna med: begravning, minnesstund (samlingen efter begravningen) och gravsättning.Enligt lag är gravsättning det enda man behöver ordna, men för att ta sig igenom sorgetiden på ett bra sätt är både begravning och minnesstund oerhört viktiga. Det är därför de allra flesta väljer att ha både begravning och minnesstund även om det innebär en merkostnad och fastän det inte är tvunget enligt lag.

En söndag i anslutning till begravningen ber man för den döde och de anhöriga i gudstjänsten. Samtidigt sker tacksägelseringning. En särskild inbjudan skickas ut till detta tillfälle.

Jordbegravning eller kremering
Före begravningsgudstjänsten ska de anhöriga också bestämma hur gravsättning ska ske. Vid jordbegravning gravsätts kistan i samband med gudstjänsten. Vid kremering sker gravsättning av askan vid ett senare tillfälle. Det är en enkel handling där vanligtvis bara de allra närmaste deltar. Det finns flera olika alternativ för hur askan kan gravsättas.

Urngrav
I denna form av urngrav finns plats för nya urnor och på platsen är det tillåtet att sätta upp en liggande eller stående gravsten. Anhöriga får närvara vid gravsättningen.

Gravrättsinnehavaren får anlägga en planteringsyta för plantering av lägre blomsterväxter.

Minneslund
Askan grävs ned inom ett gemensamt område. Askans läge markeras inte och enskilda gravstenar eller planteringar förekommer inte.

Begravningsgudstjänsten

Begravningsgudstjänsten följer en bestämd ordning där den formella delen av begravningsgudstjänsten är reglerad i kyrkoordningen samt begravningslagen. Dit hör att minst två psalmer ur kyrkans psalmböcker sjungs. Hur begravningsgudstjänsten utformas bestäms av anhöriga, präst och musiker gemensamt.

Öppen eller enskild begravning
Att ta avsked av en älskad medmänniska är svårt. Därför väljer många att låta avskedet ske i kretsen av de närmaste. Därigenom vill man undvika att bli utsatt för mer eller mindre okända människors blickar och kommentarer då man känner sig sårbar.

Denna önskan är naturligtvis viktig att respektera, men det finns alltid anledning att vidröra vikten av att låta så många som möjligt få möjlighet att ta avsked av den döde. Inte sällan är det ju så att vi människor lever våra liv med ganska täta skott mellan våra olika roller i livet, vilket kan leda till att familjen kan ha oklara uppfattningar om vem eller vilka som stod den döde nära.  Ligger det ekonomiska skäl bakom ett beslut att låta begränsa antalet begravningsgäster finns alltid möjligheten att låta begravningen vara öppen medan mottagningen är för bjudna gäster. Rent formellt är varje gudstjänst i Svenska kyrkans ordning alltid öppen för allmänheten.