GDPR - Behandling av personuppgifter

För Svenska kyrkan i Skärholmens församling är det viktigt att du ska känna dig trygg med hur vi hanterar dina personuppgifter. Vi hanterar dessa uppgifter på ett ansvarsfullt sätt, och följer de lagar och regler som finns för att skydda din integritet.

Svenska kyrkan har hanterat personuppgifter på ett ansvarsfullt sätt i flera hundra år och det kommer vi fortsätta att göra. Din personliga integritet är viktig för oss och därför vill vi informera om var dina personuppgifter hämtas ifrån, hur vi använder dem och vilka rättigheter du har.


Dataskyddsförordningen - GDPR

Den 25 maj 2018 trädde dataskyddsförordningen i kraft. Förordningen, vilken ersatte personuppgiftslagen (PuL), syftar till att stärka skyddet för individen vid behandling av personuppgifter.

Svenska kyrkan är Sveriges största medlemsorganisation och hanterar många personuppgifter. Det är viktigt både av lagliga och etiska skäl att Svenska kyrkan och Skärholmens församling anpassar sig till och följer de krav som förordningen ställer.

Skärholmens församling är personuppgiftsansvarig och ska se till att du som medlem, deltagare i våra verksamheter, ideell medarbetare, förtroendevald eller anställd tryggt kan anförtro dina uppgifter till oss i vetskap om att vi behandlar dem med respekt och i enlighet med gällande lagar och förordningar.


Dina rättigheter

Vi skyddar dina uppgifter genom att efterfölja interna rutiner samt regler som uppställs i lag. Du har enligt dataskyddsförordningen rätt att utan kostnad få ett utdrag av de personuppgifter som vi behandlar om dig, information om hur vi behandlar dem samt begära rättelse eller komplettering av dina personuppgifter, under förutsättning att du kan bevisa din identitet. Under tiden vi kontrollerar om uppgifterna är korrekta kan du begära att behandlingen av dina personuppgifter begränsas, vilket innebär att de endast får lagras av oss tills vidare. Du har också rätt att begära att vi raderar dina personuppgifter (observera dock att om vi fortfarande har en berättigad anledning att spara uppgifterna enligt exempelvis lag eller avtal kan din begäran komma att avslås).

Om du vill begära utdrag av de personuppgifter vi lagrar om dig, hör av dig till församlingsexpeditionen.

Om du anser att vår behandling av dina personuppgifter inte sker på ett korrekt eller olagligt sätt har du en rätt att inge ett klagomål till Integritetsskyddsmyndigheten.

Behandling som utförs med stöd av ett berättigat intresse har du alltid rätt att invända mot enligt dataskyddsförordningen. Då kommer vi att göra en intresseavvägning utifrån din specifika situation för att bedöma om det fortfarande är berättigat att behandla dina personuppgifter för det angivna syftet. Om behandlingen har utförts för direkt marknadsföring kommer vi dock att sluta utföra den utan någon föregående intresseavvägning.

Vad gäller behandling som utförs med stöd av ett samtycke kan du alltid ta tillbaka ditt samtycke när som helst, och då ska personuppgifterna upphöra att behandlas. Behandling som utförts innan samtycket tas tillbaka ses dock fortfarande som laglig.

Automatiserad behandling (t.ex. i ett IT-system) som utförs med stöd av samtycke eller avtal där personuppgifterna samlats in direkt från dig omfattas av rätten till dataportabilitet, vilken innebär att du har en rätt att begära ut dina personuppgifter i ett format som är strukturerat, allmänt använt och maskinläsbart.

 

Kontakt

För att begära utdrag av de personuppgifter vi hanterar om dig kan du ta kontakt med receptionen i Skärholmens församling, Bodholmsplan 1, 127 48 Skärholmen. Har du frågor är du välkommen att kontakta församlingsexpeditionen på tel. 08-680 94 30 eller e-post skarholmen.info@svenskakyrkan.se 

 

Dataskyddsombud

Dataskyddsombud för Skärholmens församling är:
Erika Malmberg/Intechrity:
Tel: 072-549 64 34
E-post: dataskyddsombud@intechrity.se

Pärmar i olika färger står på rad i hyllan.

GDPR - Dina rättigheter

Du som registrerad har enligt dataskyddsförordningen en del rättigheter. Nedan beskrivs dessa rättigheter samt hur Skärholmens församling arbetar för att uppfylla dessa rättigheter.

GDPR - Om du är medlem i Svenska kyrkan

Information om hur Skärholmens församling hanterar dina personuppgifter om du är medlem i Svenska kyrkan.

GDPR - Om du bokar en begravningsgudstjänst

Information om hur vi behandlar dina personuppgifter om du bokar en begravningsgudstjänst hos Skärholmens församling.

GDPR - Om ni ska viga er hos oss

Information om hur Skärholmens församling hanterar dina personuppgifter om ni ska viga er hos oss.

GDPR - Om ditt barn ska döpas hos oss

Information om behandling av personuppgifter om ditt barn ska döpas i Skärholmens församling.

GDPR - Om du ska döpas hos oss

Information om hur Skärholmens församling hanterar dina personuppgifter för att du ska kunna döpas i församlingen.

GDPR - Om du ska konfirmeras hos oss

Information om hur Skärholmens församling hanterar dina/ditt barns personuppgifter inför, under och efter konfirmationen.

En diakon håller en annans hand i sina händer. Ett stearinljus med kristusmonogram brinner på bordet mellan dem.

GDPR - Om du deltar i diakonin hos oss

Information om hur Skärholmens församling hanterar dina personuppgifter om du deltar i den diakonala verksamheten.

GDPR - Om ditt barn går i en barngrupp hos oss

Information om behandling av dina och ditt barns personuppgifter för att barnet ska kunna gå i en barngrupp hos Skärholmens församling.

GDPR - Om du är med i en av våra vuxengrupper

Information om hur Skärholmens församling hanterar dina personuppgifter om du är med i en av våra vuxengrupper

Om du anmäler dig till en kurs hos oss.

GDPR - Om du anmäler dig till en kurs hos oss

Information om hur Skärholmens församling hanterar dina personuppgifter om du anmäler dig till en kurs hos oss.

GDPR - Om du skickar e-post till oss

Information om hur Skärholmens församling hanterar dina personuppgifter om du skivar e-post till oss.

GDPR - Om du interagerar med oss på sociala medier

Information om hur Skärholmens församling hanterar dina personuppgifter om du interagerar med oss på sociala medier.

GDPR - Om du finns med på bild- eller filmmaterial

Information om hur vi behandlar dina personuppgifter om du finns med på bild- eller filmmaterial hos Skärholmens församling.

GDPR - Om du söker jobb hos oss

Information om hur Skärholmens församling hanterar dina personuppgifter om du söker jobb hos oss

Någon står vid en frankeringsmaskin på ett skrivbord. Bredvid ligger kuvert med Svenska kyrkans logga.

GDPR - Om hur vi hanterar handlingar

Information om hur Skärholmens församling hanterar handlingar

GDPR - Om du använder Swish för betalning hos oss

Information om behandling av personuppgifter om du Skärholmens församling.

GDPR - Om du bokar en av våra lokaler

Information om behandling av personuppgifter om du bokar någon av Skärholmens församlings lokaler.

GDPR - Om du tar emot nyhetsbrev från oss

Information om hur Skärholmens församling hanterar dina personuppgifter om du tar emot nyhetsbrev från oss.

GDPR - Vanliga frågor och svar

Här finner du de vanligaste frågorna och dess svar kring personuppgifter och vår behandling av dessa.