Vill minska kostnaderna för sammanträden

Kostnaderna för Skara stifts sammanträden bör minska. Det menar Allan Emrén i en motion till stiftsfullmäktige. Han tror att man bör kunna spara åtminstone 100 000 kronor per år.

 

I sin motion konstaterar Allan Emrén att Skara stift kan vänta några ekonomiskt tuffa år. Under sådana förhållanden kan man öka inkomsterna eller minska utgifterna, eller en kombination av båda.

Han anser att man i första hand bör se över vilka utgifter som kan minskas utan att verksamheten störs. Dit hör enligt hans uppfattning sammanträdesarvoden.

Under fjolåret kostade de förtroendevaldas sammanträden cirka 1,4 miljoner. Pengarna gick till sammanträdesarvoden, förlorad arbetsförtjänst och reseersättningar. Summan omfattar stiftsfullmäktige, stiftsstyrelsen med arbetsutskott och två delegationer, domkapitlet och egendomsnämnden.

Allan Emrén menar att man inte både bör få arvode och ersättning för förlorad arbetsförtjänst. Varje ledamot ska få välja en av dessa båda ersättningar. Därigenom tror han att man kan uppnå en besparing, som han själv kallar blygsam, men som kan vara en inspiration för andra.

I sedvanlig ordning remitterades motionen till stiftsstyrelsen för att besvaras. I bästa fall får Allan Emrén svar på den när stiftsfullmäktige sammanträder nästa gång i november.