Foto: Magnus Aronson/IKON

Verksamhetsförlagd utbildning

När du studerar till diakon, församlingspedagog eller präst ingår verksamhetsförlagd utbildning, det vill säga du praktiserar i en församling/ett pastorat.

Verksamhetsförlagd utbildning, VFU, är en del av Svenska kyrkans pastoralteologiska utbildning till diakon, församlingspedagog och präst som ges vid Svenska kyrkans utbildningsinstitut i Uppsala eller Lund.

Det innebär att studenten som en del av utbildningen praktiserar i församling/pastorat i det stift som hen som församlingspedagogstudent  är intresseanmäld för och som diakon- och präststudent är antagen för.

Stiftens ansvar

• Stiften ansvarar för att tillhandahålla placeringar i församlingar/pastorat inom stiftet eller på annat sätt som stiftet finner lämpligt
• ansvarar för att utse handledare
• ansvarar för att lämna ersättning för ökade levnadskostnader vid VFU på 1500:-/vecka 
• ansvarar för handledarens eventuella resor och boende i samband med handledarutbildning och handledarsamling

Blivande präster ska också göra en VFU under den pastoralteologiska grundkursen. Det är viktigt att i god tid meddela stiftsadjunkt Anders Mulec när du har för avsikt att gå denna kurs.