Två barn hand i hand
Foto: Pixabay

Vänner i världen

Skara stift har tre vänstift; det sydöstra stiftet i evangelisk-lutherska kyrkan i södra Afrika, stiftet Leeds i den anglikanska kyrkan i England och evangelisk-lutherska kyrkan i Bayern i Tyskland.

Grundtanken med vänstift är att den kristna tron förenar människor oavsett var de bor. Kyrkan är världsvid och vänstiften är ett sätt att markera detta.

Samarbetet vänstiften emellan ska vara till ömsesidig glädje och nytta för parterna. Framför allt handlar det om att mötas i olika sammanhang och lära av varandra.

Olika traditioner

Den kristna traditionen är olika i olika delar av världen. Det kan gälla hur gudstjänster firas, hur kyrkorna är organiserade eller hur stark kyrkans ställning är i samhället. Genom ömsesidigt utbyte finns möjligheter att få inblick i varandras förhållanden och kunna ta till sig nya idéer.

Arbetet med vänstift bedrivs både på stiftsnivå och i församlingarna. Det sker genom besök och resor men också på andra sätt.