Foto: pixabay.com

Utvärdering av nuvarande församlingsinstruktion

När tidsplanen är klar är det dags att utvärdera nuvarande församlingsinstruktion.

Fundera över vilka som bör vara med i utvärderingen? Förtroendevalda, anställda, ideella?

Välj några frågor som är viktiga för att bestämma om det ska skrivas en ny församlingsinstruktion eller revidera den nuvarande?

Läs dokument från pastoratets/församlingens möten inom Vägen vidare, t.ex. årliga möten och biskopsvisitation, för att se om några områden berörts särskilt som kan vara lämpliga som nya utvecklingsområden?

Vad har hänt senaste fyra åren? Hur blev det? Varför blev det inte som planerat?

Har mycket förändrats? Vilka delar har inte varit relevanta? Utvecklingsområden; vad har hänt?

Vad behöver utvecklas vidare? Vilka utvecklingsområden kan ersättas med nya utvecklingsområden?

Vilka delar av nuvarande omvärldsbeskrivningen är fortfarande aktuell?

Vilka delar ska uppdateras, tas bort eller ersättas med ny statistik?

Hur kan den nya församlingsinstruktionen påverkas ännu mer av alla åldrar?

Hur kan barnen få en större plats i FIN?

Har den varit ett arbetsdokument eller en hyllvärmare? Hur kan den nya FIN få tydligare mål så att den blir ett ännu bättre arbetsredskap?

När utvärderingen är gjord kan pastoratet/församlingen se om församlingsinstruktionen ska skrivas om eller om bara en enklare revidering behövs. Om ni tvekar vilket som är bäst är erfarenheten att det är bättre att börja om med en ny och istället lyfta in de delar som fortfarande är aktuella.
Det gör det lättare att få en aktuell församlingsinstruktion som tydligt visar på målen framåt. Om ni väljer revidering vill FIN-teamet gärna tydligt kunna se vilka delar som är nya.

För att få inspiration och idéer kan ni titta på alla församlingsinstruktioner som är utfärdade. De finns på hemsidan under fliken församlingsinstruktion. 

Se också till att strukturen och upplägg i församlingsinstruktionen följer de nya riktlinjerna.

Utse en arbetsgrupp

Låt kyrkorådet utse eller uppmana åt kyrkoherden att utse en FIN- arbetsgrupp med olika kompetenser för att leda processen och fördela arbetet.

Samtala och samla in

En församlingsinstruktion kan bara bli ett levande dokument om det bollas och samtalas om med många inblandade. Så det är viktigt att börja med att prata församlingsinstruktion (FIN).

Om skrivprocessen

En församlingsinstruktion kan inte formuleras på kammaren av en person. Om arbetsgruppen tillsammans arbetar med insamlat material kan skrivandet fördelas mellan olika personer. Då blir arbetet enklare och mer lustfyllt och gruppen kan hjälpa och inspirera varandra.

När församlingsinstruktionen är klar

När församlingsinstruktionen är klar, kolla checklistan så att allt är med! När den sedan har godkänts av kyrkofullmäktige och kyrkoherden skickas ett av två underskrivna original till domkapitlet i god tid innan domkapitlets sammanträde för utfärdande av församlingsinstruktionen. Den ska vara underskriven av kyrkoherde och kyrkofullmäktiges ordförande.