Foto: pixabay.com

Utvärdering av nuvarande församlingsinstruktion

Börja FIN-året med att utvärdera nuvarande församlingsinstruktion

Vilka skall ingå i utvärderingsgruppen? Förtroendevalda, anställda och ideella medarbetare bör vara representerade. Det kan naturligtvis vara exakt samma grupp som ansvarar för den nya FIN. 


Har den nuvarande FIN använts som ett styrdokument på det sätt att utvecklingsområdena har återspeglats i budget- och planeringsarbetet?
Ge konkreta exempel. Om inte hur kan det bli så denna gång. 

Utvärdera samtliga delar i församlingsinstruktioner i relation till den situation som är nu t.ex.

Utvecklingsområdena: Gå igenom utvecklingsområdena var för sig. Har vi nått de mål som vi ville? Om inte – varför har vi inte nått våra mål? Har målen varit konkreta nog? Skall något/några utvecklingsområde ligga kvar i nästa FIN?


Barnkonsekvensanalys: Fick barnen tillräckligt utrymme i den nuvarande FIN? Har alla åldrar fått komma till tals i den nuvarande FIN? Om inte hur kan ni förbättra det denna gång? 

Omvärldsbeskrivningen: Hur har omvärlden och sammanhanget pastoratet/församlingen befinner sig i förändrats sedan er nuvarande FIN?
Vad har hänt i relation till miljö, barn och ungas situation och vad som håller folk vakna om natten. 

Omvärldsanalysen: Finns det utmaningar och möjligheter som ska tas med till nästa FIN?

Efter utvärderingen: När utvärderingen är gjord har pastoratet/församlingen att ta ställning till om FIN behöver skrivas om i sin helhet eller om det räcker med en revidering. Vid tveksamheter är det bättre att skriva en ny församlingsinstruktion och lyfta in de delar som fortfarande är aktuella. 
Vid en revidering skall det tydligt framgå vilka delar som är nya. 

Om pastoratet/församlingen anser att nuvarande utvecklingsområdens mål nåtts lyft det som hänt i det pastorala programmet så det framgår att arbetet fortsätter. 

Inför val av nya utvecklingsområden kan man med fördel läsa dokumenten från pastoratets/församlingens möten inom Vägen vidare, för att se om några områden berörts särskilt som kan vara lämpliga som nya utvecklingsområden.

Titta gärna på andra församlingsinstruktioner för inspiration och idéer.
Utfärdade församlingsinstruktioner - Skara stift (svenskakyrkan.se)

Utse en arbetsgrupp

Låt kyrkorådet utse eller uppmana åt kyrkoherden att utse en FIN- arbetsgrupp med olika kompetenser för att leda processen och fördela arbetet.

Samtala och samla in

En församlingsinstruktion kan bara bli ett levande dokument om det bollas och samtalas om med många inblandade. Så det är viktigt att börja med att prata församlingsinstruktion (FIN).

Om skrivprocessen

En församlingsinstruktion kan inte formuleras på kammaren av en person. Om arbetsgruppen tillsammans arbetar med insamlat material kan skrivandet fördelas mellan olika personer. Då blir arbetet enklare och mer lustfyllt och gruppen kan hjälpa och inspirera varandra.

När församlingsinstruktionen är klar

När församlingsinstruktionen är klar, kolla checklistan så att allt är med! När den sedan har godkänts av kyrkofullmäktige och kyrkoherden skickas ett av två underskrivna original till domkapitlet i god tid innan domkapitlets sammanträde för utfärdande av församlingsinstruktionen. Den ska vara underskriven av kyrkoherde och kyrkofullmäktiges ordförande.