Foto: pixabay.com

Utse en arbetsgrupp

Låt kyrkorådet utse eller uppmana åt kyrkoherden att utse en FIN- arbetsgrupp med olika kompetenser för att leda processen och fördela arbetet.

Välj gärna en arbetsgrupp med både anställda och förtroendevalda. Om det dessutom är möjligt att någon ideell är med i arbetsgruppen är det en styrka.
De ideellas delaktighet i samtal om att vara kyrka är dock viktigare än att de sitter med i arbetsgruppen. FIN-arbetsgruppen har sedan ansvaret att dela ut och samla in uppdrag, ordna mötesplatser, fundera ut metoder för att lyssna in olika röster i pastoratet/församlingen.

Utse en person som har särskilt ansvar för barnkonsekvensanalysen.​

Innan arbetet med den nya församlingsinstruktionen startar är det viktigt att utvärdera den tidigare.

Under fliken starta FIN-året finns det förslag på frågor som kan vara användbara vid utvärderingen.

Utvärdering av nuvarande församlingsinstruktion

När tidsplanen är klar är det dags att utvärdera nuvarande församlingsinstruktion.

Samtala och samla in

En församlingsinstruktion kan bara bli ett levande dokument om det bollas och samtalas om med många inblandade. Så det är viktigt att börja med att prata församlingsinstruktion (FIN).

Om skrivprocessen

En församlingsinstruktion kan inte formuleras på kammaren av en person. Om arbetsgruppen tillsammans arbetar med insamlat material kan skrivandet fördelas mellan olika personer. Då blir arbetet enklare och mer lustfyllt och gruppen kan hjälpa och inspirera varandra.

När församlingsinstruktionen är klar

När församlingsinstruktionen är klar, kolla checklistan så att allt är med! När den sedan har godkänts av kyrkofullmäktige och kyrkoherden skickas ett av två underskrivna original till domkapitlet i god tid innan domkapitlets sammanträde för utfärdande av församlingsinstruktionen. Den ska vara underskriven av kyrkoherde och kyrkofullmäktiges ordförande.