Foto: pixabay.com

Teologisk grundsyn

En teologisk grundsyn i församlingsinstruktionen är en teologisk reflektion över vad Svenska kyrkans tro, bekännelse och lära betyder i pastoratet/församlingen. Det är också en teologisk reflektion kring vad det innebär för pastoratet/församlingen att tillhöra ett evangeliskt-lutherskt trossamfund och vara en del av den världsvida kyrkan.

Skara stifts vision

För att markera samhörigheten mellan församlingar och pastorat samt stift ska varje församlingsinstruktion ha med och reflektera över stiftsorganisationens vision –   ”Tillsammans i Skara stift i ord och handling tala tydligt om Jesus.” 

Hur skriver man en teologisk grundsyn?

Att se och att samtala tillsammans är en viktig utgångspunkt för att kunna skriva en relevant teologi för församlingen/pastoratet. Det är ett samtal som ställer relevanta frågor, där man ger sig själv och andra tid att lyssna och föra samtalet vidare. Ingen av oss har ensam en hel och fullständig bild varken av livet eller av kyrkan. Därför är det så viktigt att tillsammans samtala om vad det betyder att vara kyrka - just i denna tid, på just denna plats.  

Tre delar i församlingens identitet

Det öppna samtalet har i sig en förändrande effekt. Om alla som sitter i kyrkoråd och församlingsråd för samtal med människor i sin närhet om kyrkan, tro, liv och det samhälle man befinner sig i, då kommer det samtalet också att skapa något.   Det är tre delar som ska få plats i beskrivningen av församlingens identitet och den teologiska grundsynen; Svenska kyrkan, den världsvida kyrkan och vad det innebär att vara människa i den lokala församlingen. Den teologiska grundsynens uppgift är att utifrån dessa delar ställa frågan; Vilket befriande evangelium behöver höras i församlingen? Svaret går att ana där dessa tre cirklar möts.

Att vara människa i den lokala församlingen

Den nedre delen (att vara människa i den lokala församlingen) ska fångas in i omvärldsbeskrivningen så det är viktigt att dessa delar går hand i hand. Det är möjligt att göra en omfattande omvärldsbeskrivning. Ju mer kraft och energi man orkar lägga på den ju bättre är det. Men det är inte bara omvärldens behov som styr, sedan är det viktigt att fundera över vilka delar kyrkan ska svara an på.  

Prioritera - vad är möjligt att göra?

Det är viktigt att prioritera vad som är möjligt att göra. För att göra den prioriteringen är frågor om människosyn, vad kyrka och församling är och vad pastoratets/församlingens uppdrag är i det samhälle och den värld kyrkan lever i, viktiga. Kyrkan behöver respondera på den omvärld hon är en del av - på vilket sätt gör hon det och vilken teologi styr hennes val? 

FILM

Stiftsteolog Ulrica Fritzson berättar om den teologiska grundsynen.

Tips!

Använd konkreta bilder

De allra flesta människor kan inte komma ihåg 10 sidor text i huvudet men däremot kan alla anställda, förtroendevalda och ideella komma ihåg samma bild. Därför är det bra att använda sig av konkreta bilder både för att fånga in ert lokala sammanhang och den teologiska grundsynen. I Bibeln och i vår psalmbok har vi berättelser och bilder som flera redan kan. Självklart kan man också använda andra bilder.        

Teologin ska anas i hela församlingsinstruktionen

Meningen är inte att ni ska skriva en hel teologi utan en teologisk grundsyn för församlingsinstruktionen. Den teologiska grundsynen ska man sedan ana och känna igen i alla delar av församlingsinstruktionen.    

Jobba med teologisk grundsyn från början men skriv den sist!

Det är viktigt att börja jobba med den teologiska grundsynen först men skriv den i sin helhet på slutet. Möjligen behöver somligt plockas bort då för att lyfta fram det som behöver prioriteras.  Har man gudstjänsten som utvecklingsområde bör det stå något om detta redan i den teologiska grundsynen. Detsamma gäller när man kommer till omvärldsanalysen. Där behövs en analys som lyfter fram just det perspektivet osv.  Redan i den teologiska grundsynen ska man kunna ana hur församlingen ser ut och vilka som är de prioriterade områdena.    

Formulera teologin i ert lokala sammanhang

Exempelvis: Har man, som i Skara stift, 39% barn och unga så behöver det prägla församlingens teologiska grundsyn och därigenom det arbete man utför.  Är man på en plats där man möter många andra religioner så är det rimligt att det finnas en reflektion över hur detta påverkar församlingens identitet och arbete. Är man i ett sammanhang med ett stort regemente kan det vara spännande att lägga extra mycket kraft på att reflektera över vad församlingens fredsarbete innebär. Inte för att gå i polemik utan för att det är en viktig del av mångas vardag.
Är jordbruket fortfarande den viktigaste näringen så kan man lyfta fram skapelseperspektivet. Har man gamla pilgrimsleder så pilgrimsmotivet en utmärkt start att börja reflektera över det egna sammanhanget.
I någon kyrka har man dopfunten vid ingången till kyrkan. Då kanske man kan ha livsvägen som utgångspunkt i den teologiska grundsynen.    

Arbetsgång

Börja arbetet med den teologiska grundsynen genom att till exempel utgå från ett bibelord, bön, psalm eller annan bild/berättelse som stämmer överens med vem ni är som pastorat/församling.  Lämna sedan arbetet med den teologiska grundsynen för att istället fortsätta med de andra delarna i församlingsinstruktionen. Börja arbetet med omvärldsbeskrivning som leder till omvärldsanalys. Fundera på vilka delar som bör vara med i det pastorala programmet och fundera kring lämpliga utvecklingsområden. 
När detta är gjort se om era utvecklingsområden och visioner stämmer överens med den teologiska grundsynen. Om så är fallet, formulera en teologisk grundsyn utifrån bönen/bibelordet/psalmen ni valt. Om inte, gå tillbaka och revidera så att den teologiska grundsynen hänger ihop med övriga delar i församlingsinstruktionen.