Foto: pixabay.com

Teologisk grundsyn

En teologisk grundsyn i församlingsinstruktionen är en teologisk reflektion över vad Svenska kyrkans tro, bekännelse och lära betyder i församlingen/pastoratet. Det är också en teologisk reflektion kring vad det innebär för församlingen/pastoratet att tillhöra en evangelisk-luthersk folkkyrka och vara en del av den världsvida kyrkan.

Den teologiska grundsynen ska utgöra basen för arbetet, genomsyra församlingens/pastoratets möjligheter och utmaningar och hålla samman församlingsinstruktionen som en helhet. I den teologiska grundsynen ska det märkas i vilket globalt, regionalt och lokalt sammanhang församlingen/pastoratet verkar.  

Börja med att initiera ett samtal om tro och liv, om vad det innebär att vara kyrka i den lokala kontexten och som del av den världsvida kyrkan. Vilka utmaningar och möjligheter står församlingen/pastoratet och omvärlden mitt i?  

Vilket befriande evangelium behöver höras i församlingen/pastoratet och i världen.  

Om anställda, ideella och förtroendevalda, barn, unga och vuxna - för samtal med varandra och med människor i sin närhet - om kyrkan, tro, liv och det samhälle och den omvärld man befinner sig i, då kommer det samtalet också att skapa något.    

Varför ska vi göra så när vi talar om teologi? Kan vi inte bara få ett utskick från stiftet – detta är den teologi som ni ska utgå från?  

Skälet är klart, enkelt och mycket viktigt:  I inledningstexten till första avdelningen i kyrkoordningen står det att: Kyrkans lära formuleras genom den teologiska reflektionen över vad tron och bekännelsen innebär. Det är en uppgift för enskilda kristna och kyrkan att i varje tid på nytt leva sig in i trons djup och klargöra dess innebörd.  

Det är för att vi som kristna har ett uppdrag att bidra till att vår kyrkas lära bärs vidare och görs levande i varje tid. Vårt ansvar är att just i vår tid, just på vår plats leva oss in i trons djup och klargöra dess innebörd.   

De allra flesta människor kan inte komma ihåg tio sidor text, men däremot kan alla anställda, förtroendevalda och ideella komma ihåg en gemensam bild. Därför är det bra att använda sig av konkreta bilder både för att fånga in ert lokala sammanhang och den teologiska grundsynen. I Bibeln och i vår psalmbok har vi berättelser och bilder som flera redan kan. Självklart kan man också använda andra bilder.     

Den teologiska grundsynen ska man ana och känna igen i alla delar av församlingsinstruktionen. Därför är det viktigt att börja jobba med den teologiska grundsynen först men justera den på slutet. Möjligen behöver somligt plockas bort då för att lyfta fram annat som blivit tydligt i andra delar av församlingsinstruktionen.

Exempel:  
Har man 40 % barn och unga så behöver det prägla församlingens teologiska grundsyn och därigenom det arbete man utför.

Är man på en plats där man möter många andra religioner så är det rimligt att det finnas en reflektion över hur detta påverkar församlingens identitet och arbete.

Och är hållbarhet ett utvecklingsområde kanske man skriver något om skapelsen eller citerar något av målen från Färdplan för klimatet t.ex. "Svenska kyrkan ska vara en modig röst för rättvis omställning med omsorg om hela skapelsen, som i ord och handling tar sitt ansvar lokalt och globalt."

Finns det ett regemente bör man lägga extra kraft på att reflektera över vad församlingens fredsarbete innebär. Inte för att gå i polemik utan för att det är en viktig del av mångas vardag.

Finns det gamla pilgrimsleder i församlingen/pastoratet kan pilgrimsmotivet vara en utmärkt start i teologin.

I någon kyrka finns dopfunten vid ingången till kyrkan. Då kanske man kan ha livsvägen som utgångspunkt i den teologiska grundsynen.     

Börja arbetet med den teologiska grundsynen genom att till exempel utgå från ett bibelord, en bön, psalm eller annan bild/berättelse som stämmer överens med vem ni är som församling/pastorat.  Lämna sedan arbetet med den teologiska grundsynen för att istället fortsätta med de andra delarna i församlingsinstruktionen. Börja arbetet med omvärldsbeskrivning som leder till omvärldsanalys. Fundera på vilka delar som bör vara med i det pastorala programmet och fundera kring lämpliga utvecklingsområden. 

När detta är gjort se om era utvecklingsområden och visioner stämmer överens med den teologiska grundsynen. Om så är fallet, formulera en teologisk grundsyn utifrån bönen/bibelordet/psalmen. Om inte, gå tillbaka och revidera så att den teologiska grundsynen hänger ihop med övriga delar i församlingsinstruktionen. 

Skara stifts vision

För att markera samhörigheten mellan församlingar och pastorat samt stift ska varje församlingsinstruktion ha med och reflektera över stiftsorganisationens vision – Tillsammans i Skara stift i ord och handling tala tydligt om Jesus.

 

FILM

Stiftsteolog Ulrica Fritzson berättar om den teologiska grundsynen.