Stiftsreservatet Undenäs furuskog

Välkommen till Undenäs Furuskog - ett stiftsreservat i Skara stift. Här finns gammal, högstammig och grov tallskog.

Vägbeskrivning till Undenäs furuskog

Från Undenäs samhälle: Kör vägen mot Tived. Efter ca 2,5 km, sväng höger vid vägskylt.

Därför finns stiftsreservaten

Skara stifts skogar omfattar ca 25000 hektar produktiv skogsmark. Skogsbruket bedrivs kommersiellt men med en övergripande målsättning: ”Bruka men inte förbruka”. Skogsbruket ska bedrivas så att skogen bevaras och utvecklas som miljö och livsrum för människor, djur och växter. 

Kyrkan vill gå längre i sina åtaganden än vad lagstiftningen kräver. Därför inrättas bland annat skyddade områden. Idag finns 25 stiftsreservat som förvaltas av Skara stift. Vid varje reservat finns informationstavlor som berättar mer. Stigar är markerade med blå färg och i terrängen anges reservatsgränserna med en särskild stiftsdekal. Välkommen!