Foto: Malin Fahlesson

Stiftsreservatet Tjäderåsen

Välkommen till stiftsreservatet Tjäderåsen på Torsö i Mariestads kommun. Det är är ett äldre barrskogsområde med insprängda lavmarker och myrstråk och ett litet, orört brandfält. 

Den blåmarkerade slingan går delvis längs vandringsleden Laxhall-Sandbäcken, delvis i Stiftsreservatet och delvis utanför i produktionsskogen. Slingan är ca 2 km lång. Skogen är en blandskog och består huvudsakligen av tall och gran. I reservatet är skogen lämnad orörd för fri utveckling med syftet att skapa ett äldre barrskogsbestånd. Här finns hackspettar och korsnäbbar men även tjäder, som har gett reservatet dess namn. På våren finns det möjligheter att uppleva tjäderspel i närheten av reservatet. Stiftsreservatet är ca 15,5 hektar stort.

Vägbeskrivning till Tjäderåsen

Från Mariestad: Kör E20 norrut 3 km. Sväng vänster mot Torsö, över Torsöbron och vidare ca 5 km mot Brommö, förbi infarten till Fågelö gård. Efter ytterligare ca 250 m, vägskylt, sväng vänster mot Hattareviksbadet. Följ vägen ca 2 km till parkeringsplatsen.

Därför finns stiftsreservaten

Skara stifts skogar omfattar ca 25000 hektar produktiv skogsmark. Skogsbruket bedrivs kommersiellt men med en övergripande målsättning: ”Bruka men inte förbruka”. Skogsbruket ska bedrivas så att skogen bevaras och utvecklas som miljö och livsrum för människor, djur och växter. 

Kyrkan vill gå längre i sina åtaganden än vad lagstiftningen kräver. Därför inrättas bland annat skyddade områden. Idag finns 25 stiftsreservat som förvaltas av Skara stift. Vid varje reservat finns informationstavlor som berättar mer. Stigar är markerade med blå färg och i terrängen anges reservatsgränserna med en särskild stiftsdekal. Välkommen!