Foto: Anna Theander

Stiftsreservatet Tibro gammelprästskog

Välkommen till Tibro gammelprästskog, som är ett av stiftsreservaten i Skara stift.
Här hittar du en djup bäckravin med kärrmarker och gammal, högväxt och grov barrskog. Orördheten har skapat flera viktiga naturskogskaraktärer som döda och döende träd, olikåldrighet och senvuxna träd. Denna variation ger förutsättningar för att en mängd arter ska kunna leva här.

Vandringsled och MTB-spår

Gammelskogsleden startar vid Rankåsstugan. Leden är 6 km lång och följer låga stolpar med gröna markeringar i motsols riktning. Vandringen går bland annat genom Tibro Gammelprästskog, följer en markant getrygg och korsar barrskogen på Rankås. Längs leden finns även tre grillplatser.

I området finns även MTB-spår. Reservatet omfattar 7,5 hektar.

Vägbeskrivning till Tibro gammelprästskog

Från Tibro: Kör vägen ut mot Rankås fritidsområde. Efter 2,5 km, sväng höger vid vägskylt. Här finns parkeringsplats. 

Därför finns stiftsreservaten

Skara stifts skogar omfattar ca 25000 hektar produktiv skogsmark. Skogsbruket bedrivs kommersiellt men med en övergripande målsättning: ”Bruka men inte förbruka”. Skogsbruket ska bedrivas så att skogen bevaras och utvecklas som miljö och livsrum för människor, djur och växter. 

Kyrkan vill gå längre i sina åtaganden än vad lagstiftningen kräver. Därför inrättas bland annat skyddade områden. Idag finns 25 stiftsreservat som förvaltas av Skara stift. Vid varje reservat finns informationstavlor som berättar mer. Stigar är markerade med blå färg och i terrängen anges reservatsgränserna med en särskild stiftsdekal. Välkommen!