Foto: Anna Theander

Stiftsreservatet Spaafors

Spaafors är ett område med äldre sågverk, kraftstation, smedja samt fin natur vid Nissan. Det är ett av de stiftsreservat som Skara stift förvaltar. Syftet med reservatet är just att bevara den natur- och kulturmiljö som finns runt Spaafors gamla bruksområde. Det här är ett spännande besöksmål med vacker natur och en målande och historisk bild av gamla tider.

Gammal bruksmiljö

Reservatet är cirka fyra hektar stort. Här hittar du bland annat smedja, kolningsugn, kvarnplats, mjölnarbostad och rättarbostad. Glöm inte att skriva i gästboken!

Historiken kring Spaafors bruk och såg finns utförligt presenterad på informationstavlor. Spaafors sågverk är av länsstyrelsen utvärderad som kulturhistoriskt intressant industri, klass 1.

Lokala vandringsstigar finns anlagda i Nissans närhet.

Vägbeskrivning till Spaafors

Från Bottnaryd: Kör väg 26 mot Unnaryd. Sväng höger mot Valgårda och skylten Stiftsreservat. Följ skyltningen till reservatet.

Därför finns stiftsreservaten

Skara stifts skogar omfattar ca 25000 hektar produktiv skogsmark. Skogsbruket bedrivs kommersiellt men med en övergripande målsättning: ”Bruka men inte förbruka”. Skogsbruket ska bedrivas så att skogen bevaras och utvecklas som miljö och livsrum för människor, djur och växter. 

Kyrkan vill gå längre i sina åtaganden än vad lagstiftningen kräver. Därför inrättas bland annat skyddade områden. Idag finns 25 stiftsreservat som förvaltas av Skara stift. Vid varje reservat finns informationstavlor som berättar mer. Stigar är markerade med blå färg och i terrängen anges reservatsgränserna med en särskild stiftsdekal. Välkommen!