Foto: Anna Theander

Stiftsreservatet Skalunda Hög

Välkommen till Skalunda Hög, ett av stiftsreservaten i Skara stift! Detta är en kulturbetesmark med en gravhög från 700 e Kr. Skalunda hög är Västsveriges största gravhög och är omkring 65 meter i diameter och 7 meter hög. Dess storlek är jämförbar med de största uppländska kungshögarna från folkvandringstid.

Åtskilliga sägner har knutits till högen, så fantasieggande att den 18-årige greve Ekeblad på Stola 1761 bestämde sig för att göra en "long gräfning". Men företaget fick avbrytas när man stötte på "en stor stenhop". 1994 undersöktes högen igen, denna gång med radar och borr. Gravens ålder och uppbyggnad blev därmed känd.

Domarring bredvid

Bredvid högen finns en domarring som består av sju cirkelställda klumpstenar, en grav som här i Västergötland vanligen härrör från 400-550 e.Kr.

Vägbeskrivning till Skalunda Hög

Från Lidköping: Kör väg 44 mot Vänersborg. Efter ca 3 km, sväng höger till Råda kyrka och vidare ca 10 km till Skalunda kyrka. Gravhögen ligger strax bortom kyrkan, på höger sida. Ytterligare 100 meter längre fram utmed vägen finns en liten parkeringsyta till vänster.

Därför finns stiftsreservaten

Skara stifts skogar omfattar ca 25000 hektar produktiv skogsmark. Skogsbruket bedrivs kommersiellt men med en övergripande målsättning: ”Bruka men inte förbruka”. Skogsbruket ska bedrivas så att skogen bevaras och utvecklas som miljö och livsrum för människor, djur och växter. 

Kyrkan vill gå längre i sina åtaganden än vad lagstiftningen kräver. Därför inrättas bland annat skyddade områden. Idag finns 25 stiftsreservat som förvaltas av Skara stift. Vid varje reservat finns informationstavlor som berättar mer. Stigar är markerade med blå färg och i terrängen anges reservatsgränserna med en särskild stiftsdekal. Välkommen!