Foto: Anna Theander

Stiftsreservatet Råda alskog

Välkommen till ett av stiftsreservaten i Skara stift! Råda alskog är en ca 100 år gammal skog. Alskogen växer på gamla kulturmarker där det tidigare bedrivits jordbruk. I området finns äldre diken och en husgrund som vittnar om gamla tider.
I Råda alskog finns björk, al och gran men lokalt också kraftiga tallar och ett par grova ekar.

På fastmarkerna växer gammal och mycket högväxt granskog - enskilda granar är över 40 meter höga.

Ett gammalt alskogsbestånd

Reservatet Råda alskog är ungefär 5 hektar stort och har avsatts för att bevara ett alskogsbestånd av hög ålder och med högt virkesförråd. Skogen ska utvecklas genom friutveckling för att åskådliggöra det naturliga föryngrandet av en alskog.
Reservatet förvaltas av Skara stift.

I närområdet finns även ett fritidsområde och flera vandringsleder. Den led som passerar stiftsreservatet och även naturreservatet Lunnelid kallas Naturleden, den är 3,3 km lång och markerad med grönt. Tips: Passa på att även ta en titt på Råda kyrka. Kyrkan är från tidigt 1100-tal. En intressant detalj är runstenen som murats in i kyrkväggen

Från parkeringen är det några hundra meter att promenera till informationstavlan, skyltning och spång finns.

Vägbeskrivning till råda alskog

Från Lidköping: Kör väg 44 mot Vänersborg. Efter ca 3 km, sväng höger mot Råda. Efter Råda kyrka, sväng vänster och kör 150 meter till Rådåsgårdens p-plats. Härifrån finns markerad gångväg, ca 400 meter fram till reservatet. 

Koordinater: 58.4974,13.0820 

Därför finns stiftsreservaten

Skara stifts skogar omfattar ca 25000 hektar produktiv skogsmark. Skogsbruket bedrivs kommersiellt men med en övergripande målsättning: ”Bruka men inte förbruka”. Skogsbruket ska bedrivas så att skogen bevaras och utvecklas som miljö och livsrum för människor, djur och växter. 

Kyrkan vill gå längre i sina åtaganden än vad lagstiftningen kräver. Därför inrättas bland annat skyddade områden. Idag finns 25 stiftsreservat som förvaltas av Skara stift. Vid varje reservat finns informationstavlor som berättar mer. Stigar är markerade med blå färg och i terrängen anges reservatsgränserna med en särskild stiftsdekal. Välkommen!