Foto: Malin Fahlesson

Stiftsreservatet Oxhagen

I Berg, i Skövde kommun, ligger Oxhagen, ett 2,9 hektar stort stiftsreservat i Skara stift. Reservatet ingår i ett gammal hagmarkslandskap med mycket stora naturvärden. Här finns till exempel resterna av Bergs ängar som besöktes av Carl von Linné på hans Västgötaresa 1746.

Namn efter oxarna

Namnet Oxhagen syftar på att man förr släppte byns oxar på bete här. Själva reservatet var under början av 1990-talet ganska tätt och igenvuxet med gran, björk, al och asp. En omfattande genomhuggning gjordes och gamla ekar och grova lindar gallrades fram. Idag betas området av nötkreatur.

På våren täcks markerna av mattor med vitsippor och vårlök. Senare blommar lungört och tandrot. På träden kan man se sotlav.

Stig och vandringsled

Genom området löper en gammal gångstig, som förmodligen användes av bygdens befolkning när de i ofärdstider skulle ta sig till borgen Gråmur, inte långt härifrån.
En del av vandringsleden Billingeleden går genom reservatet.
Välkommen hit!

Vägbeskrivning till Oxhagen

Från Skövde: Kör väg 48 mot Mariestad. Efter 5 km, sväng vänster mot Säter och Timmersdala. Efter ytterligare 6 km, sväng vänster vid Övertorp mot Berg. Efter ca 1,5 km finns vägskylt och parkeringsplats på vänster sida.

Därför finns stiftsreservaten

Skara stifts skogar omfattar ca 25000 hektar produktiv skogsmark. Skogsbruket bedrivs kommersiellt men med en övergripande målsättning: ”Bruka men inte förbruka”. Skogsbruket ska bedrivas så att skogen bevaras och utvecklas som miljö och livsrum för människor, djur och växter. 

Kyrkan vill gå längre i sina åtaganden än vad lagstiftningen kräver. Därför inrättas bland annat skyddade områden. Idag finns 25 stiftsreservat som förvaltas av Skara stift. Vid varje reservat finns informationstavlor som berättar mer. Stigar är markerade med blå färg och i terrängen anges reservatsgränserna med en särskild stiftsdekal. Välkommen!