Foto: Anna Theander

Stiftsreservatet Mörtsjöåsen

Vid Mörtsjöåsen finner du tre mindre sjöar med ädelfisk, en fin rullstensås och härliga strövområden. Genom den centrala delen av området sträcker sig en fin rullstensås, bildad under den senaste istiden. Den är av "getryggskaraktär" med markerad och brant åsrygg och bevuxen med gammal blandskog. Tallarna på åsen är omkring 300 år gamla och granarna 150-175 år.

Markerna lämnas orörda

Inom reservatet ligger tre mindre sjöar:: Mörtesjön, Abborragölen och Skräcklagölen.
Tidigare sköttes skogen på traditionellt sätt men under de senaste åren har den lämnats orörd - endast stormfällda träd har tillvaratagits. Myr- och mossmarker är i det närmaste orörda.

Tallticka och fågelliv

Högt upp på stammen på de äldsta tallarna kan man se den rostbruna talltickan, en vedsvamp som kan bli uppemot 50 år.

Bland de häckfåglar som finns här kan nämnas spillkråka, gröngöling och rödstjärt.
I sjöarna, som är upplåtna för fritidsfiske, sätts ädelfisk ut kontinuerligt. För fisket har några bryggor anordnats, varav ett par är tillgänglighetsanpassade. Här finns också två rastplatser med eldstäder och ett vindskydd.

Genom reservatet går en vandringsled.

Vägbeskrivning till Mörtsjöåsen

Från Bottnaryd: Kör mot Bjurbäck. Sväng höger alldeles utanför samhället vid vägskylt mitt emot Västersjön. Kör ca 200 m till parkeringsplats.

Därför finns stiftsreservaten

Skara stifts skogar omfattar ca 25000 hektar produktiv skogsmark. Skogsbruket bedrivs kommersiellt men med en övergripande målsättning: ”Bruka men inte förbruka”. Skogsbruket ska bedrivas så att skogen bevaras och utvecklas som miljö och livsrum för människor, djur och växter. 

Kyrkan vill gå längre i sina åtaganden än vad lagstiftningen kräver. Därför inrättas bland annat skyddade områden. Idag finns 25 stiftsreservat som förvaltas av Skara stift. Vid varje reservat finns informationstavlor som berättar mer. Stigar är markerade med blå färg och i terrängen anges reservatsgränserna med en särskild stiftsdekal. Välkommen!