Stiftsreservatet Mada gammelskog

I Dalsjöfors utanför Borås ligger Mada gammelskog, ett av stiftsreservaten i Skara stift. Här hittar du en grov och gammal barrskog med granar som är över 35 m höga.

Reservatet ligger i en småkuperad sluttning mot väster. Skogen utgörs av mycket högstammig, grov och gammal barrskog. Enstaka granar når över 35 meters längd och över 75 cm diameter i brösthöjd. Här och var finns stormfällningsluckor där naturlig föryngring etablerats. Enstaka döda granar förekommer.

Kärlväxtfloran är relativt artfattig och typisk för sydvästsvensk, äldre barrskog på frisk mark. Även kryptogamfloran (lavar, svampar och mossor) är tämligen artfattig. Exempel på förekommande arter är knärot, ekorrbär, harsyra, revlummer, skägglavar, gammelgranslav, kammossa, vågig sidenmossa och västlig hakmossa.

Vägbeskrivning till Mada gammelskog

Från Borås: Kör väg 40 mot Jönköping. Sväng höger efter ca 12 km mot Dalsjöfors. Efter ca 1 km finns vägskylt, sväng vänster mot Äspered. Sväng vänster efter ca 300 m och följ vägen ca 400 m till reservatet.

Därför finns stiftsreservaten

Skara stifts skogar omfattar ca 25000 hektar produktiv skogsmark. Skogsbruket bedrivs kommersiellt men med en övergripande målsättning: ”Bruka men inte förbruka”. Skogsbruket ska bedrivas så att skogen bevaras och utvecklas som miljö och livsrum för människor, djur och växter. 

Kyrkan vill gå längre i sina åtaganden än vad lagstiftningen kräver. Därför inrättas bland annat skyddade områden. Idag finns 25 stiftsreservat som förvaltas av Skara stift. Vid varje reservat finns informationstavlor som berättar mer. Stigar är markerade med blå färg och i terrängen anges reservatsgränserna med en särskild stiftsdekal. Välkommen!