Stiftsreservatet Gullängen

Välkommen till Gullängen, ett stiftsreservat i Skara stift. Det omfattar 30,2 hektar och är ett omväxlande område.

Här hittar du till exempel fornminnen såsom gravhögar, rester av domarringar och fornåkrar. Reservatet består av alsumpskog, äldre bokskog och gamla ekar. Här finns också en riklig vårflora.

Gullängen är Skara stifts första stiftsreservat och invigdes 1990. Till namnet Gullängen finns två förklaringar. Den ena har att göra med den rikliga förekomsten av gula blommor (bl a smörbollar och gullvivor) under våren. Den andra talar om en sägen om en nedgrävd guldskatt inom området.

Gravfält och domarringar berättar

Området har sedan lång tid brukats av människor, det vittnar bland annat gravfält, stensättningar, rester av domarringar, fornåkrar med mera om. De äldsta lämningarna är från järnåldern, det vill säga cirka 500 år före Kristus. På området finns en kallkälla – Gullkällan – med alltid rinnande, friskt kallt vatten. Numera betas ängen av kor men så sent som under 1940-talet odlades här sockerbetor.

Bokskog

I sydöst finns en bokskog, planterad av en kyrkoherde någon gång under 1910-20. Igenom denna bokskog går den gamla kyrkstigen som människor i urminnes tider gått mellan Botorp och kyrkan.

Rikt djurliv

Djurlivet är rikt. De flesta vanliga däggdjur som älg, rådjur, räv, grävling finns här. I anslutning till alsumpskogen finns det chans att se mindre hackspett och bland hasselbuskarna dyker det ibland upp nötkråkor.

VÄgbeskrivning till Gullängen

Ta vägen Varnhem-Broddetorp. Precis innan Broddetorps samhälle, sväng vänster mot Stenstorp. Efter c:a 500 m sväng vänster mot Botorp. Följ vägen ca 1,5 km. Parkeringsplats finns till höger. Vägvisare och stig hittar du till vänster om vägen till Gullängen.

Därför finns stiftsreservaten

Skara stifts skogar omfattar ca 25000 hektar produktiv skogsmark. Skogsbruket bedrivs kommersiellt men med en övergripande målsättning: ”Bruka men inte förbruka”. Skogsbruket ska bedrivas så att skogen bevaras och utvecklas som miljö och livsrum för människor, djur och växter. 

Kyrkan vill gå längre i sina åtaganden än vad lagstiftningen kräver. Därför inrättas bland annat skyddade områden. Idag finns 25 stiftsreservat som förvaltas av Skara stift. Vid varje reservat finns informationstavlor som berättar mer. Stigar är markerade med blå färg och i terrängen anges reservatsgränserna med en särskild stiftsdekal. Välkommen!