Foto: Anna Theander

Stiftsreservatet Fröjereds gammelskog

Välkommen till Fröjereds gammelskog. Det här är ett av Skara stifts stiftsreservat. Här hittar du gammal tallskog på torr, väldränerad mark. Här finns inslag av sälg och enstaka granar. Ett litet sumpskogsområde ingår också i reservatet. På sikt kommer tallskogen att uvecklas till ett mäktigt "urskogsbestånd".

Marken här är torr och risvegetation med blåbär och lingon dominerar. Andra typiska arter är vårfryle, husmossa och väggmossa.

Kungsfågel i talltopparna

Spillkråka och gröngöling hörs och syns ofta i skogen och kikar du upp i talltopparna kan du få se kungsfågel, en av Sveriges minsta fågelarter.

Beståndet har i stort sett lämnats för fri utveckling vilket betyder att inga skogsåtgärder utförs.

Reservatet omfattar 0,6 hektar.

Vägbeskrivning till Fröjereds gammelskog

Från Tidaholm: Kör mot Fröjered. Efter ca 8 km, före samhället, sväng vänster. Här finns vägskylt och parkeringsplats.

Därför finns stiftsreservaten

Skara stifts skogar omfattar ca 25000 hektar produktiv skogsmark. Skogsbruket bedrivs kommersiellt men med en övergripande målsättning: ”Bruka men inte förbruka”. Skogsbruket ska bedrivas så att skogen bevaras och utvecklas som miljö och livsrum för människor, djur och växter. 

Kyrkan vill gå längre i sina åtaganden än vad lagstiftningen kräver. Därför inrättas bland annat skyddade områden. Idag finns 25 stiftsreservat som förvaltas av Skara stift. Vid varje reservat finns informationstavlor som berättar mer. Stigar är markerade med blå färg och i terrängen anges reservatsgränserna med en särskild stiftsdekal. Välkommen!