Foto: Anna Theander

Stiftsreservatet Bredareds ekhage

Välkommen till Bredareds ekhage, ett stiftsreservat i Skara stift. Det här är gammal hagmark med grova solitära ekar och inslag av hassel och fågelbär.

Gamla ekar en attraktiv hemvist

En mängd arter är knutna till just gamla ekar: ju äldre ekarna blir, desto värdefullare blir de som hemvist för många ovanliga insekter, mossor, lavar och vedsvampar. Vårflora som vitsippa och liljekonvalj är mycket riklig i det här reservatet.
Vid södra reservatsgränsen syns grunden efter Bredareds första sjukstuga. I söder och i anslutning till reservatet har Bredareds skola sin "skolskog" med vindskydd och samlingsplats. Genom reservatet löper också en vandringsled med blå markering, hela leden är totalt 7,5 km lång.

Så skyddas området idag

Förr nyttjades ekhagarna här för bete och slåtter. Idag är ambitionen att hålla området öppet med röjning, vid behov kompletterad med slåtter. För att de grova ekarna inte ska skadas huggs en del kringväxande vegetation bort.

Vägbeskrivning till Bredareds Ekhage

Från Borås: Kör väg 180 mot Alingsås. Sväng höger mot Bredared. I Bredared, håll vänster mot Vänga. Mitt emot Bredareds kyrka finns vägskylt och parkeringsplats. Reservatet med informationsskylt ligger 200 meter från parkeringen. 

Därför finns stiftsreservaten

Skara stifts skogar omfattar ca 25000 hektar produktiv skogsmark. Skogsbruket bedrivs kommersiellt men med en övergripande målsättning: ”Bruka men inte förbruka”. Skogsbruket ska bedrivas så att skogen bevaras och utvecklas som miljö och livsrum för människor, djur och växter. 

Kyrkan vill gå längre i sina åtaganden än vad lagstiftningen kräver. Därför inrättas bland annat skyddade områden. Idag finns 25 stiftsreservat som förvaltas av Skara stift. Vid varje reservat finns informationstavlor som berättar mer. Stigar är markerade med blå färg och i terrängen anges reservatsgränserna med en särskild stiftsdekal. Välkommen!