Foto: Sven-Erik Falk

Stiftskansliet

Stiftskansliet har liksom hela stiftsorganisationen till uppgift att främja och understödja församlingarnas arbete.

Kansliet ligger vid strax intill domkyrkan vid Skoltorget i Skara. Här har kyrkan haft sina lokaler sedan 1200-talet även om nuvarande byggnader är av yngre datum.

Kansliet är indelat i flera avdelningar: avdelningen för kyrkoliv, egendomsavdelningen och avdelningen för gemensamma funktioner. I organisationen ingår också stiftsgårdarna Flämslätt och Skara stifts själavårdsinstitut Lilleskog. 

Avdelningen för kyrkoliv inrättades vid en omorganisation 2020, då den tidigare församlingsavdelningen och staben lades samman. Här står församlingskontakter i fokus på olika sätt, inte minst genom Vägen vidare. Kurser och kompetensutveckling, inspirationsdagar och olika arrangemang finns på programmet men också en rad projekt där man ofta arbetar tillsammans med företrädare för pastoraten.

Egendomsavdelningen har hand om förvaltningen av kyrkans egendom i form av skog, jord och värdepapper. Som förvaltare av stora arealer skog och mark har egendomsavdelningen också ett särskilt ansvar för natur- och miljövård.

Avdelningen för gemensamma funktioner sysslar med bland annat ekonomi och personalfrågor. Även IT-frågorna hör till denna avdelning.

Stiftets hus

Det hus där stiftskansliet finns består av flera byggnader. Den äldsta (det gulmålade huset) brukar kallas domkapitelshuset. Det är från 1700-talets mitt, men påbyggt med fler våningar i slutet av samma århundrade och tillbyggt i början av 1900-talet.

Det rosa huset brukar kallas Trybomshuset efter borgmästare Anders Peter Trybom som byggde det i mitten av 1800-talet. Båda husen har genomgått skiftande öden, och gett plats åt såväl butiker som bostäder under årens lopp.

Den nyaste delen av stiftskansliet binder samman de båda husen och byggdes 1989.