Foto: Sven-Erik Falk

Stiftskansliet

Stiftskansliet har liksom hela stiftsorganisationen till uppgift att främja och understödja församlingarnas arbete.

Kansliet ligger vid strax intill domkyrkan vid Skoltorget i Skara. Här har kyrkan haft sina lokaler sedan 1200-talet även om nuvarande byggnader är av yngre datum.
   Kansliet är indelat i fyra avdelningar: församlingsavdelning, egendomsavdelning, staben och avdelningen för gemensamma funktioner. Vid kansliet arbetar omkring 50 personer.
   Församlingsavdelningen är stiftets utvecklingsavdelning. Kurser, inspirationsdagar och olika arrangemang står på programmet men också en rad projekt där man ofta arbetar tillsammans med företrädare för pastoraten.
   Egendomsavdelningen har hand om förvaltningen av kyrkans egendom i form av skog, jord och värdepapper. Som förvaltare av stora arealer skog och mark har egendomsavdelningen också ett särskilt ansvar för natur- och miljövård.
   Avdelningen för gemensamma funktioner sysslar med bland annat ekonomi och personalfrågor. Även IT-frågorna hör till denna avdelning.
   Staben organiserar bland annat visitationer. Här ligger också ansvaret för många juridiska frågor.

Stiftets hus

Det hus där stiftskansliet finns består av flera byggnader. Den äldsta (det gulmålade huset) brukar kallas domkapitelshuset. Det är från 1700-talets mitt, men påbyggt med fler våningar i slutet av samma århundrade och tillbyggt i början av 1900-talet.
    Det rosa huset brukar kallas Trybomshuset efter borgmästare Anders Peter Trybom som byggde det i mitten av 1800-talet. Båda husen har genomgått skiftande öden, och gett plats åt såväl butiker som bostäder under årens lopp.
    Den nyaste delen av stiftskansliet binder samman de båda husen och byggdes 1989.