Foto: pixabay.com

Samtala och samla in

En församlingsinstruktion kan bara bli ett levande dokument om det bollas och samtalas om med många inblandade. Så det är viktigt att börja med att prata församlingsinstruktion (FIN).

Hur är pastoratet/församlingen kyrka på denna plats? Vad är dess kännetecken? I vilken omvärld? Hur mår barnen? Familjerna? Äldre? Vilka områden behöver utvecklas vidare? Vad är pastoratet/församlingen stolta över? Vad saknas?

Vad håller människor vakna om natten? Hur kan pastoratet/församlingen möta det? Vilken plats har pastoratet/församlingen i samhället? Vilken plats önskar pastoratet/församlingen ha?

Fundera över vilka frågor som är viktiga. Gör en plan hur frågorna kan samtalas om med olika åldrar och i olika sammanhang och på olika vis. Samtala om möjligheter och utmaningar, sökande, längtan efter tro och mening, integration, ekonomi osv. Vad längtar människor efter? (fler förslag på frågor finns under rubriken omvärldsbeskrivning)

Använd pastoratets/församlingens pedagogiska kompetens för att lyssna in och hämta inspiration till församlingsinstruktionen. Ställ gärna frågor till andra medaktörer så som Svenska Kyrkans Unga, andra trossamfund, kommunen, föreningar, med flera. En fördel med detta arbetssätt är också att församlingsinstruktionen kan stärka det goda samtalet om tro och liv.

Skriv ner tankar och kunskap från olika samtal.

Tips på insamlingsmetoder

  • Klotterplank med olika frågor i församlingshemmens foajé som alla uppmanas skriva på med olika frågor som byts ut då och då.
  • Skapa ett digitalt klotterplank​
  • Träff i ”tvärgrupper” med en körsångare, en i ungdomsgruppen, en från kommun eller föreningsliv,   en förtroendevald och en anställd. Samtala om några frågor: Vad betyder kyrkan för dig? Vad betyder kyrkan i samhället? Vad skulle behöva utvecklas? Vad längtar du efter?
  • Viktiga livshändelser (metod från Kommunikation som mission)
  • Låt barn ta bilder som beskriver kyrkan för dem, kanske kan de sedan vara med i församlingsinstruktionen.

Sammanfatta och sortera

Först efter insamlingsfasen och samtal med delaktighet både bland förtroendevalda, ideella, anställda och församlingsbor i olika åldrar är det dags för arbetsgruppen att se på allt insamlat material och sammanfatta vilka delar som bör vara med. Fortsätt sedan med att sortera och se hur de olika delarna hänger ihop.

Utse en arbetsgrupp

Låt kyrkorådet utse eller uppmana åt kyrkoherden att utse en FIN- arbetsgrupp med olika kompetenser för att leda processen och fördela arbetet.

Utvärdering av nuvarande församlingsinstruktion

När tidsplanen är klar är det dags att utvärdera nuvarande församlingsinstruktion.

Om skrivprocessen

En församlingsinstruktion kan inte formuleras på kammaren av en person. Om arbetsgruppen tillsammans arbetar med insamlat material kan skrivandet fördelas mellan olika personer. Då blir arbetet enklare och mer lustfyllt och gruppen kan hjälpa och inspirera varandra.

När församlingsinstruktionen är klar

När församlingsinstruktionen är klar, kolla checklistan så att allt är med! När den sedan har godkänts av kyrkofullmäktige och kyrkoherden skickas ett av två underskrivna original till domkapitlet i god tid innan domkapitlets sammanträde för utfärdande av församlingsinstruktionen. Den ska vara underskriven av kyrkoherde och kyrkofullmäktiges ordförande.